Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Всички измерени показатели от пролетния мониторинг на въздуха в село Труд са в норма
07.06.2017
Резултатите от измерванията качеството на атмосферния въздух през пролетния сезон в с. Труд показват спазване на нормите. От 19 май до 2 юни 2017 г. се проведе мониторинг с мобилна автоматична станция. Тя бе позиционирана в непосредствена близост до централата на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, на ул. „Пирин“ 11 – място, посочено от общинската администрация.
Измерванията са със следните показатели: серен диоксид – измерена средноденонощна стойност – от 4 до 12 µg/m3при норма 125 µg/m3, азотен диоксид – от 7 до 19 µg/m3при норма 200 µg/m3(средночасова норма), ФПЧ10 – между 9 и 26 µg/m3при норма 50 µg/m3 (средноденонощна). За сравнение средноденонощните стойности, измерени от автоматичната измервателна станция „Каменица“ в Пловдив за същия период са от 20 до 29 µg/m3, а на АИС „Тракия“ е от 31 до 44 µg/m3.
Мобилната автоматична станция на Регионалната лаборатория към ИАОС в Пловдив е оборудвана с апаратура, аналогична на тези за наблюдение на въздуха, разположени в Пловдив и са част от европейската мрежа за мониторинг на атмосферния въздух.
РИОСВ – Пловдив взе решение за поставяне на мобилната станция в с. Труд и за провеждане на мониторинг на качеството на въздуха четири пъти в годината за гарантиране качеството на атмосферния въздух в населеното място.
Ще продължи контролът на всички обекти, потенциални замърсители на въздуха в региона.
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103