Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност юрисконсулт в Дирекция “Административни финансови и правни дейности”
22.05.2017

РИОСВ - Пловдив, бул. “Марица” №122, ет.2,

На основание чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 10a, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-120./ 18.05.2017 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, обявява:

1. Конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:

Юрисконсулт,

в Дирекция “Административни финансови и правни дейности”,

в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

- висше образование – степен професионален магистър;

- Специалност, по която е придобито образованието:

Право

- професионален опит –  не се изисква и/ или минимален ранг за заемане на 

длъжността -  V младши ранг;

- допълнителни умения и квалификация на кандидатите - работа с MS Office, електронна поща и Internet;

- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.

3. Кратко описание на длъжността:

Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на РИОСВ и служителите, извършва процесуално представителство по съдебни дела, изготвяне на становища по правно-нормативни въпроси, вземане на решения по всички възникнали юридически казуси, съблюдаване за правилното прилагане на екологичното законодателство.

4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе чрез практически изпит под формата на тест и интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Ø  Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Ø  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

Ø  Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

Ø  Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.), ако има придобит такъв.

Ø  - Копие от удостоверение за юридическа правоспособност

Ø  Подробна автобиография.

6. Срок и място за подаване на документите за участие:

- краен срок за подаване на документи: 01.06.2017г .

- място за подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2  всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:30 часа в кабинет № 1, при Михаела Цветанова - Старши експерт.

7. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представяна на информационното табло в сградата на РИОСВ на бул. “Марица”122, ет. 2  и на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив: http://plovdiv.riosv.com

8. Основна  заплата, определена за длъжността:

650.00 лв.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от приложените линкове.