Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Нови акценти по програма LIFE бяха представени от експерти в РИОСВ – Пловдив
16.05.2017
Представители на общинските администрации в Пловдив, Асеновград, Калояново, Басейнова дирекция, РИОСВ – Стара Загора, ФПС „Зелени Балкани“, Българско дружество за защита на птиците, УМБАЛ „Св. Георги“ и агенция „Про Уей“ се запознаха с новите акценти и възможностите за финансиране на проекти по европейската програма LIFE. За нея се приемат предложения, свързани със защита и подобряване на околната среда, ресурсна ефективност и ограничаване на изменението на климата за периода до 31 декември 2020 г.
Основни акценти в програмата са преминаване към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика. Сред тях са по-ефикасното използване на ресурсите, защитата и подобряването на качеството на околната среда, предотвратяване на загубата и възстановяване на биологично разнообразие, както и подпомагане мрежата НАТУРА 2000 и подобряване състоянието на екосистемите.
 
 
Програмата е разделена на две подпрограми – „Околна среда“ и „Действия във връзка с климата“. Тя е с бюджет 1 796 242 000 евро за периода до 2020 г. От тях 1 347 074 499 евро са определени за проекти за околната среда и 449 167 501 евро – за действия по климата. Най-много средства по подпрограмата за околна среда са предвидени за природа и биологично разнообразие – повече от 610 млн. евро. В подпрограмата се предвижда и включване на бизнеса, който може да се възползва от средствата в мярката „Околна среда и ресурсна ефективност“ – близо 496 млн. евро.
Основният размер на финансиране по програма LIFE е 60% от стойността на проекта, но може да се увеличи до 75%, когато той е насочен към конкретни мерки, свързани с опазване на приоритетни биологични видове или местообитания, и до 100%, когато се отнася до изграждане на капацитет за държавите-членки.
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifПриоритетни за програмата са намаляването на генерираните отпадъци, увеличаване до максимум на рециклирането и повторната употреба, както и иограничаване на изгарянето на материали, които не подлежат на рециклиране. Ще могат да бъдат финансирани и проекти за предотвратяване на негативното влияние на шум, химикали и промишлени аварии в предприятията. Те ще имат възможността да внедрят иновативни технологии в производството си.
Бенефициенти по програмата могат да са публични организации на национално, регионално и местно ниво, НПО и изследователски институти, представители на бизнеса, както и секторни организации, въвлечени в изпълнението на дейности, свързани с изменението на климата. В България са създадени 6 регионални контактни точки по Програмата, като РИОСВ – Пловдив е една от тях.
Това е втори семинар за запознаване с възможностите, които предоставя европейската програма за финансиране на проекти, свързани с опазване на околната среда. От старта й през 1992 г. по нея са финансирани 4171 проекта, като са инвестирани приблизително 3.4 млрд. евро в дейности по опазване на околната среда и климата в Европа. През 2016 г. по LIFE са подадени 25 проекта от България. Очаква се информация кои от тях са одобрени.