Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Нови акценти по програма LIFE бяха представени от експерти в РИОСВ – Пловдив
16.05.2017
Представители на общинските администрации в Пловдив, Асеновград, Калояново, Басейнова дирекция, РИОСВ – Стара Загора, ФПС „Зелени Балкани“, Българско дружество за защита на птиците, УМБАЛ „Св. Георги“ и агенция „Про Уей“ се запознаха с новите акценти и възможностите за финансиране на проекти по европейската програма LIFE. За нея се приемат предложения, свързани със защита и подобряване на околната среда, ресурсна ефективност и ограничаване на изменението на климата за периода до 31 декември 2020 г.
Основни акценти в програмата са преминаване към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика. Сред тях са по-ефикасното използване на ресурсите, защитата и подобряването на качеството на околната среда, предотвратяване на загубата и възстановяване на биологично разнообразие, както и подпомагане мрежата НАТУРА 2000 и подобряване състоянието на екосистемите.
 
 
Програмата е разделена на две подпрограми – „Околна среда“ и „Действия във връзка с климата“. Тя е с бюджет 1 796 242 000 евро за периода до 2020 г. От тях 1 347 074 499 евро са определени за проекти за околната среда и 449 167 501 евро – за действия по климата. Най-много средства по подпрограмата за околна среда са предвидени за природа и биологично разнообразие – повече от 610 млн. евро. В подпрограмата се предвижда и включване на бизнеса, който може да се възползва от средствата в мярката „Околна среда и ресурсна ефективност“ – близо 496 млн. евро.
Основният размер на финансиране по програма LIFE е 60% от стойността на проекта, но може да се увеличи до 75%, когато той е насочен към конкретни мерки, свързани с опазване на приоритетни биологични видове или местообитания, и до 100%, когато се отнася до изграждане на капацитет за държавите-членки.
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifПриоритетни за програмата са намаляването на генерираните отпадъци, увеличаване до максимум на рециклирането и повторната употреба, както и иограничаване на изгарянето на материали, които не подлежат на рециклиране. Ще могат да бъдат финансирани и проекти за предотвратяване на негативното влияние на шум, химикали и промишлени аварии в предприятията. Те ще имат възможността да внедрят иновативни технологии в производството си.
Бенефициенти по програмата могат да са публични организации на национално, регионално и местно ниво, НПО и изследователски институти, представители на бизнеса, както и секторни организации, въвлечени в изпълнението на дейности, свързани с изменението на климата. В България са създадени 6 регионални контактни точки по Програмата, като РИОСВ – Пловдив е една от тях.
Това е втори семинар за запознаване с възможностите, които предоставя европейската програма за финансиране на проекти, свързани с опазване на околната среда. От старта й през 1992 г. по нея са финансирани 4171 проекта, като са инвестирани приблизително 3.4 млрд. евро в дейности по опазване на околната среда и климата в Европа. През 2016 г. по LIFE са подадени 25 проекта от България. Очаква се информация кои от тях са одобрени.