Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Осигурен обществен достъп до документация и становища, касаещи ИП: „Преустройство на склад за строителни материали в инсинератор за човешки тленни останки”
31.03.2017
СЪОБЩЕНИЕ
 
 
 
Предвид изискването на чл.17,ал.11 от Наредбата за ОВОС за осигуряване на обществен достъп до документация и становища, касаещи инвестиционно предложение: „Преустройство на склад за строителни материали в инсинератор за човешки тленни останки” в имот № 001382,  местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен уведомяваме заинтересованите лица и организации за осигурен обществен достъп до:
1. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията.
2. Всички становища, възражения, постъпили в хода на провежданата процедура по ОВОС.
3. Резултатите от общественото обсъждане и становище на Възложителя по реда на 17,ал.5 от Наредбата за ОВОС.
 
„Докладът за ОВОС и гореописаната документация са на разположение на интересуващите се всеки работен ден до 12.04.2017г. в сградата на РИОСВ Пловдив - бул. „Марица“ 122