Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за постановено решение по ОВОС
14.03.2017

 № 1-I/13.03.2017 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на комплекс от сгради представляващи конюшня, манеж, екокъщи и сгради за обслужващи и стопански дейности“ Местоположение: имоти 49151.14.125, 49151.14.136, 49151.14.121, землище на с. Мостово и имот 12992.10.48, землище на с. Врата, община Асеновград, област ПловдивВъзложител: Мариан Душков