Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

До 15 февруари се подават декларациите за хладилни и климатични инсталации в РИОСВ - Пловдив
09.02.2017
Притежателите, вносителите и работещите с климатична и хладилна техника, термо помпи и други, съдържащи озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове,  трябва да представят отчет за състоянието на инсталациите си до 15 февруари 2017 г. в РИОСВ-Пловдив. Изискването е свързано с чл. 17, ал. 1,2 и 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Над 400 са контролираните дружества, притежаващи или работещи с озоноразрушаващи вещества и флуорсъдържащи парникови газове на територията на Област Пловдив. През миналата година са направени 90 проверки по Наредбите за установяване на мерките по прилагане на Регламентите (ЕО) № 1005/2009 и (ЕО) № 842/2006 относно вещества, които нарушават озоновия слой и флуорирани парникови газове. Дадени са 38 предписания, от които са изпълнени 36. Съставени са 23 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 22 наказателни постановления на фирми, които не са представили в срок отчет за притежаваните от тях хладилни и климатични инсталации.
Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух лицата, които не представят до 15 февруари 2017 г. в РИОСВ отчет, ще бъдат санкционирани с глоба от 500 лв. до 2000 лв, или с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg