Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на ДОВОС за ИП: „Изграждане на комплекс от сгради представляващи конюшня, манеж, екокъщи и сгради за обслужващи и стопански дейности“ в землище на с. Мостово и с. Врата, община Асеновград
11.01.2017

На 07.02.2017г. от 11.30ч. в Кметство с. Мостово, се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него за инвестиционно предложение:

„Изграждане на комплекс от сгради представляващи конюшня, манеж, екокъщи и сгради за обслужващи и стопански дейности“ в имоти 49151.14.125, 49151.14.136, 49151.14.121, землище на с. Мостово и имот 12992.10.48, землище на с. Врата, община Асеновград.
Докладът за ОВОС и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община Асеновград стая 406, Кметство с. Мостово, както и в приемното време на РИОСВ Пловдив. Писмени становища могат да се предоставят в община Асеновград, Кметство с. Мостово, РИОСВ Пловдив или на срещата за обществено обсъждане. Обявата е публикувана във вестник Асеновградски Новинар.