Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Информационен ден по процедурите в сектор „Биоразнообразие” организира МОСВ в Пловдив
30.11.2010

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013” стартира информационни дни по процедурите  в сектор „Биоразнообразие”. Ще бъдат представени две процедури – „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” и „Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на дивите птици, които не се припокриват със защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна”.

Потенциални кандидати по тези процедури са РИОСВ, дирекциите на националните и природните паркове, Регионалните дирекции по горите, общините, нестопанските организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

В Пловдив информационният ден ще се проведе на 15 декември от 10.00 часа в Информационния център на РИОСВ-Пловдив – бул. „Марица” 122. На срещата ще бъдат представени процедурите, изискванията за подготовка на проектни предложения, попълване на формуляра за кандидатстване, изготвяне на бюджета на проекта. Участниците ще имат възможност да се консултират с експертите от Управляващия орган на програмата.