Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив препоръчва използването на градски транспорт и екоотопление
05.01.2017
Съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух и замърсяване с фини прахови частици се наблюдава през зимните месеци. Това се дължи на използването на твърди горива за отопление в битовия сектор, както и на транспорта. Сред факторите, които също влияят на чистотата на въздуха са състоянието на пътната настилка и прилежащата инфраструктура, строителните дейности и не на последно място – промишления сектор.
Районът на Пловдив се характеризира с неблагоприятна топография и климатични условия, при които се наблюдават и инверсии. През 280-290 дни в годината в града има безветрие, които са под 1,5 m/s, което възпрепятства разсейването на локално емитираните замърсители.
От 27 до 31 декември 2016 г. в Пловдив няма завишения на нормите за замърсяване на въздуха (по данни от ИАОС), същевременно е имало ветрове от около 3 m/s. От началото на новата година Пловдив е сред градовете с превишения на средноденонощната норма – между един и три пъти, като почти е нямало ветрове. Завишените стойности на фини прахови частици са основно в часовете след 19 часа и от 10 до 13 часа. Осемдесет дни през 2016 г. са били с превишения на нормите с размер 10 микрона, измерени на АИС „Каменица“ (фонов пункт, даващ представа за състоянието на въздуха в града). За сравнение през 2015-а дните със завишения на ФПЧ10 са 69, а през 2014 – 78.
РИОСВ – Пловдив препоръчва гражданите да използват обществен транспорт, споделени пътувания с автомобили, както и друг тип отопление (газ, ТЕЦ или дори ток). Ако се отопляват на твърдо гориво, трябва да ползват задължително енергоефективни котли и печки, висококалорични въглища с ниско съдържание на сяра и суха, а не влажна дървесина.
            МОСВ води последователна политика за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух и подкрепя общините в усилията им за справяне с проблема. По Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ има отворена процедура за набиране на проектни предложения на стойност 3 млн. лв. за подобряване качеството на атмосферния въздух, като краен срок за подаване на документи е 30.01.2017 г. През тази година ще бъде открита процедура за намаляване на замърсяването с фини прахови частици и азотен оксид. Тя е с бюджет 111 млн. лв. и по нея ще могат да кандидатстват общини с нарушено качество на въздуха. Процедурата включва мерки, адресиращи замърсяването от битовото отопление, като подмяна на стационарни домакински горивни устройства на твърдо гориво, поставяне на филтри за прахови частици, мерки за алтернативно отопление на жилищни райони, състоящи се от индивидуални къщи и/или малки многофамилни сгради, използващи твърдо гориво за отопление.
            Опазването чистотата на въздуха е акцент и в образователно-информационната кампания на МОСВ „Яко е да си еко“, както и на инициативата на РИОСВ – Пловдив „Да бъде по-чист, по-зелен и по-красив моят Пловдив“, която успешно се провежда вече 2 години сред подрастващите в нашия град.
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103