Други
  2023
  декември (2)
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извършва постоянен контрол на инсталацията за биогаз в село Труд
19.10.2016

 РИОСВ – Пловдив проверява своевременно всички сигнали, свързани с дейността на инсталацията за биогаз в с. Труд. При проверките в обекта производственият процес е непрекъснат и е със 100% натоварване на мощностите. Експертите на инспекцията не са установили наличие на миризми извън територията на обекта, но предвид създаденото обществено недоволство са дадени предписания за покриване на всички открити резервоари с цел недопускане емитирането им през денонощието. Извършен е емисионен контрол на вредностите, изпускани в атмосферата от комина към когенератора на инсталацията, при който са установени превишения на нормите за допустими емисии по показатели серен диоксид и азотни оксиди.  За това превишение на дружеството е наложена текуща месечна санкция в размер на 598.75 лв. За установено нарушение по Закона за управление на отпадъците и Закона за водите са съставени два акта на дружеството. С цел ликвидиране възможността за разпространение на миризми, характерни за производствения процес в централата на оператора са дадени за покриване на всички открити резервоари и намаляване на количеството на силажа в бункерите за съхранение.

 
През месец юли са извършени контролни, а през септември 2016 г. извънредни измервания на еквивалентни нива на шум, излъчван в околната среда от инсталацията за биогаз. Резултатите показват спазване на определените норми.
Всички предписания са проверени и са изпълнени в срок. От страна на оператора са предприети действия по дозиране на торовата маса директно във ферментаторите без възможност за емитиране на миризми.
Мобилна станция за измерване качеството на въздуха е била позиционирана на територията на с. Труд в периода от 3 до 7 октомври 2016 г., която не е установила замърсяване на атмосферния въздух. Всички измервани показатели: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, сероводород, амоняк, озон, фини прахови частици са в съответствие с определените норми – средночасови и  средноденонощни.
От РИОСВ – Пловдив е извършено обследване на територията на с. Труд в часовия диапазон от 0:00 до 1:30 часа на 8.10.2016 г. по реда, определен в Инструкция за определяне разпространението на неприятни миризми, утвърдена от министъра на околната среда и водите. В комисията са били включени експерти на РИОСВ – Пловдив, Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС, кметът на с. Труд, представители на Общински съвет Марица, на Инициативния комитет и на оператора.  При обследването не е установено разпространение на миризми.
По отношение на сигналите, свързани с преминаващи транспортни средства през с. Труд, РИОСВ изиска от община Марица да съобрази транспортната схема на обекта с жалбите на жителите на населеното място, като цистерните и камионите със суровина от и към обекта да не минават през селото, а по обходен маршрут.
Обектът е въведен в редовна експлоатация през март 2015 г., като са спазени изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и Закона за устройство на територията. РИОСВ – Пловдив е извършила съгласуване на представеното уведомление с РЗИ – Пловдив като становището е, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо.
За инвестиционните намерения е извършено необходимото обявяване в кметството на с. Труд и община Марица, като кметовете писмено са информирали РИОСВ – Пловдив за липса на постъпили възражения срещу реализацията на инсталацията. 
Инспекцията предвижда през 2017 година мобилната станция да бъде разположена по за две седмици през четирите сезона, което е одобрено от Изпълнителната агенция по околна среда. Обектът ще бъде включен в графика за контролни емисионни измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух.
РИОСВ – Пловдив ще продължи контрола на обекта, като ще се извършват изненадващи проверки по спазване на екологичното законодателство.
 
Данните бяха изнесени на извънредна пресконференция, свикана от директора на РИОСВ – Пловдив. На нея присъстваха кметовете на община Марица и с. Труд Димитър Иванов и Красимир Минков. 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103