Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извършва постоянен контрол на инсталацията за биогаз в село Труд
19.10.2016

 РИОСВ – Пловдив проверява своевременно всички сигнали, свързани с дейността на инсталацията за биогаз в с. Труд. При проверките в обекта производственият процес е непрекъснат и е със 100% натоварване на мощностите. Експертите на инспекцията не са установили наличие на миризми извън територията на обекта, но предвид създаденото обществено недоволство са дадени предписания за покриване на всички открити резервоари с цел недопускане емитирането им през денонощието. Извършен е емисионен контрол на вредностите, изпускани в атмосферата от комина към когенератора на инсталацията, при който са установени превишения на нормите за допустими емисии по показатели серен диоксид и азотни оксиди.  За това превишение на дружеството е наложена текуща месечна санкция в размер на 598.75 лв. За установено нарушение по Закона за управление на отпадъците и Закона за водите са съставени два акта на дружеството. С цел ликвидиране възможността за разпространение на миризми, характерни за производствения процес в централата на оператора са дадени за покриване на всички открити резервоари и намаляване на количеството на силажа в бункерите за съхранение.

 
През месец юли са извършени контролни, а през септември 2016 г. извънредни измервания на еквивалентни нива на шум, излъчван в околната среда от инсталацията за биогаз. Резултатите показват спазване на определените норми.
Всички предписания са проверени и са изпълнени в срок. От страна на оператора са предприети действия по дозиране на торовата маса директно във ферментаторите без възможност за емитиране на миризми.
Мобилна станция за измерване качеството на въздуха е била позиционирана на територията на с. Труд в периода от 3 до 7 октомври 2016 г., която не е установила замърсяване на атмосферния въздух. Всички измервани показатели: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, сероводород, амоняк, озон, фини прахови частици са в съответствие с определените норми – средночасови и  средноденонощни.
От РИОСВ – Пловдив е извършено обследване на територията на с. Труд в часовия диапазон от 0:00 до 1:30 часа на 8.10.2016 г. по реда, определен в Инструкция за определяне разпространението на неприятни миризми, утвърдена от министъра на околната среда и водите. В комисията са били включени експерти на РИОСВ – Пловдив, Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС, кметът на с. Труд, представители на Общински съвет Марица, на Инициативния комитет и на оператора.  При обследването не е установено разпространение на миризми.
По отношение на сигналите, свързани с преминаващи транспортни средства през с. Труд, РИОСВ изиска от община Марица да съобрази транспортната схема на обекта с жалбите на жителите на населеното място, като цистерните и камионите със суровина от и към обекта да не минават през селото, а по обходен маршрут.
Обектът е въведен в редовна експлоатация през март 2015 г., като са спазени изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и Закона за устройство на територията. РИОСВ – Пловдив е извършила съгласуване на представеното уведомление с РЗИ – Пловдив като становището е, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо.
За инвестиционните намерения е извършено необходимото обявяване в кметството на с. Труд и община Марица, като кметовете писмено са информирали РИОСВ – Пловдив за липса на постъпили възражения срещу реализацията на инсталацията. 
Инспекцията предвижда през 2017 година мобилната станция да бъде разположена по за две седмици през четирите сезона, което е одобрено от Изпълнителната агенция по околна среда. Обектът ще бъде включен в графика за контролни емисионни измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух.
РИОСВ – Пловдив ще продължи контрола на обекта, като ще се извършват изненадващи проверки по спазване на екологичното законодателство.
 
Данните бяха изнесени на извънредна пресконференция, свикана от директора на РИОСВ – Пловдив. На нея присъстваха кметовете на община Марица и с. Труд Димитър Иванов и Красимир Минков. 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103