Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност младши експерт, в Дирекция “Превантивна дейност”, напр. “Биологично разнообразие, защитени територии и зони”
12.10.2016
РИОСВ - Пловдив, бул. “Марица” №122, ет.2,
На основание чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 10a, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-225./ 11.10.2016 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, обявява:
1. Конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:
Младши експерт,
в Дирекция “Превантивна дейност”,
в направление “Биологично разнообразие, защитени територии и зони”,
в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
- висше образование – степен професионален бакалавър;
- предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
Екология и опазване на околната среда
- професионален опит –  не се изисква и/ или минимален ранг за заемане на 
длъжността -  V младши ранг;
- допълнителни умения и квалификация на кандидатите - работа с MS Office, електронна поща и Internet;
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
3. Кратко описание на длъжността:  Упражнява регулиращи, информационни и контролни функции, свързани с прилагане на нормативни актове по опазване на биологичното разнообразие и защитените територии и зони – ЗООС, ЗБР, ЗЗТ, ЗЛР и свързаната с тях подзаконова нормативна база.
4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе чрез практически изпит под формата на тест и интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
Ø Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
Ø Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
Ø Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
Ø Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.), ако има придобит такъв.
Ø Подробна автобиография.
6. Срок място и за подаване на документите за участие:
- краен срок за подаване на документи: 24.10.2016г .
- място за подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2  всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:30 часа в кабинет № 1, при Михаела Цветанова - Старши експерт.
7. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представяна на информационното табло в сградата на РИОСВ на бул. “Марица”122, ет. 2  и на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив: http://plovdiv.riosv.com
8.Основна  заплата, определена за длъжността:
500.00 лв.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras