Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Наказателни постановления за над 20 000 лв. издаде РИОСВ-Пловдив през ноември
30.11.2010

Експертите от РИОСВ-Пловдив провериха 89 обекта през месец ноември. Дадени са 46 предписания за отстраняване на несъответствия с нормативната уредба, които водят до замърсяване на околната среда.

На пет от обектите -  ВМЗ ЕАД, Сопот, „Дунапак Родина” ЕАД, Пловдив, „Готмар” ЕООД, Съединение, „СКФ БЕРИНГС България” ЕАД (площадки в Кърнаре, Kалофер и Сопот), „Винпром Пещера” АД, Спиртна фабрика в Катуница са извършени комплексни проверки, по време на които експерти от различни направления проверяват едновременно фирмите за изпълнение на изискванията на екологичното законодателство за опазване на чистотата на въздуха и водите, по управление на отпадъците и химичните вещества. Не са установени груби нарушения, дадени са  предписания за привеждане на дейностите в съответствие с нормативната уредба. Предстоят проверки по изпълнение на предписанията.

В резултат на извършената контролна дейност през ноември са съставени шест акта – един за неизпълнение на условие в комплексно разрешително, четири – по Закона за управление на отпадъци и един по Закона за защита от шума в околната среда.

Издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност 21 300 лв. Пет от наказателните постановления са за замърсяване на въздуха. За неизпълнение на условия от издаденото им комплексно разрешително са издадени наказателни постановления по 10 000 лв. всяко на „Монди Стамболийски” ЕАД, Стамболийски и на ЕТ „Оскар-Кирил Николов”, Пловдив. Санкция в размер на 4 414 лв. е наложена на „Бонитрекс НБТ” ЕООД Пловдив за силно превишаване на определените в разрешителното за заустване допустими норми за замърсяване с отпадъчни води.