Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извърши извънредна проверка на инсталация за биогаз в село Труд
23.08.2016

Експерти на РИОСВ – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ извършиха проверка по жалба на инициативен комитет от с. Труд. Жителите на селото се оплакват от задушливи миризми и вливане на отпадъчни води в река Пясъчник от централа за производство на електроенергия чрез използване на биомаса. Обектът е експлоатиран от „Билд Инвест сит“ ЕООД. 

Проверката установява нерегламентирано заустване в реката на отпадъчни води с битово-фекален характер, за което ще бъде съставен акт за административно нарушение. При обследването не е установена миризма около обекта и в населеното място. Такава е усетена само на територията на централата. Не се използват суровини, които не са разрешени. Няма и превишаване на нормите за шум. При проверката са присъствали представители на Инициативния комитет, но не са били допуснати до обекта.
През последната година в с. Труд са извършени 7 проверки от РИОСВ – Пловдив по сигнали на местни жители. Направени са и две планови – едната е свързана с  контролни измервания на емисиите в атмосферния въздух от комина на когенератора, а другата – с дневни еквивалентни нива на шум, излъчван в околната среда от обекта. Установени са превишения на нормите за азотни и серни оксиди, за което на дружеството ще бъде наложена месечна санкция.
 
Инсталацията за производство на електро- и топлоенергия  от  биомаса в с. Труд е минала през всички законови процедури за инвестиционно предложение. То е оповестено в общината и в кметството на с. Труд и не са постъпили възражения за бъдещата дейност на обекта. През 2012 г. е издадено решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС със заключение, че дейността няма отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване, и не е необходимо изготвяне на доклад. През 2014 г. е извършена промяна в обстоятелствата в инвестиционното предложение, свързани с изменение на технологията – замяна на пиролизата на суровината с анаеробно разлагане – ферментация. Обектът е въведен в редовна експлоатация през март 2015 г. по реда, определен в Закона за устройство на територията от ДНСК – София.
 

тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]