Други
  2023
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извърши извънредна проверка на инсталация за биогаз в село Труд
23.08.2016

Експерти на РИОСВ – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ извършиха проверка по жалба на инициативен комитет от с. Труд. Жителите на селото се оплакват от задушливи миризми и вливане на отпадъчни води в река Пясъчник от централа за производство на електроенергия чрез използване на биомаса. Обектът е експлоатиран от „Билд Инвест сит“ ЕООД. 

Проверката установява нерегламентирано заустване в реката на отпадъчни води с битово-фекален характер, за което ще бъде съставен акт за административно нарушение. При обследването не е установена миризма около обекта и в населеното място. Такава е усетена само на територията на централата. Не се използват суровини, които не са разрешени. Няма и превишаване на нормите за шум. При проверката са присъствали представители на Инициативния комитет, но не са били допуснати до обекта.
През последната година в с. Труд са извършени 7 проверки от РИОСВ – Пловдив по сигнали на местни жители. Направени са и две планови – едната е свързана с  контролни измервания на емисиите в атмосферния въздух от комина на когенератора, а другата – с дневни еквивалентни нива на шум, излъчван в околната среда от обекта. Установени са превишения на нормите за азотни и серни оксиди, за което на дружеството ще бъде наложена месечна санкция.
 
Инсталацията за производство на електро- и топлоенергия  от  биомаса в с. Труд е минала през всички законови процедури за инвестиционно предложение. То е оповестено в общината и в кметството на с. Труд и не са постъпили възражения за бъдещата дейност на обекта. През 2012 г. е издадено решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС със заключение, че дейността няма отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване, и не е необходимо изготвяне на доклад. През 2014 г. е извършена промяна в обстоятелствата в инвестиционното предложение, свързани с изменение на технологията – замяна на пиролизата на суровината с анаеробно разлагане – ферментация. Обектът е въведен в редовна експлоатация през март 2015 г. по реда, определен в Закона за устройство на територията от ДНСК – София.
 

тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]