Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт, в Дирекция “Контрол на околната среда”, отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
03.08.2016

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 
I.                    Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Представени ли са всички документи които се изискват според обявата
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Основание за недопускане
1.
Христина Ангелова Вантова
да
да
няма
2.
Делка Нончева Георгиева
да
да
няма
3.
Елена Георгиева Янкова
да
да
няма
4.
Даниела Василева Маркова
да
да
няма
5.
Нели Петрова Гешева
да
да
няма
6.
Елеонора Георгиева Юрукова
да
да
няма
7.
Гергана Илиева Дончева-Христозова
да
да
няма
8.
Мергюл Рафедова Исуф
да
да
няма
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест  на  17.08.2016 г.,  в 10:00 часа, в сградата на  РИОСВ – Пловдив, на адрес: бул. „Марица“ № 122, ет. 2,  в зала  № 3 – “Информационен център”.
Интервюто с издържалите теста, ще се проведе на 18.08.2016 г., в 10:00 часа,в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.