Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ извърши проверка по сигнал за мъртва риба в р. Чепеларска
25.07.2016

След сигнал на 24 юли от жители на с. Катуница за мъртва риба в р. Чепеларска при ж.п. моста в с. Катуница, община Садово, бе сформиран екип от експерти на РИОСВ – Пловдив, РЛ на ИАОС и БДИБР –  Пловдив и извършена проверка на място. При проверката е констатирано наличие на мъртва риба във водите на р.Чепеларска.

На място са измерени показателите: рН – 7,12; разтворен кислород – 6,5 мг/л, ел. проводимост – 1735 µS/сm. Взета е  проба вода от реката за изследване за наличие на метали.
Водата в р. Чепеларска е измерена в участъка преди заустването й в  промишлен канал на КЦМ АД, довеждащ отпадъчните води от КЦМ АД и „Агрия“ АД, при което е констатирано, че коритото на  реката е сухо. Това показва, че оттока на реката в този участък се формира основно от отпадъчните води на двете дружества.
При проверката са взети проби от точките на заустване на производствени води на КЦМ АД и „Агрия“ АД.
Извършен е оглед на  р. Чепеларска на моста при Кемера, където не е установено наличие на мъртва риба в реката. Взета е водна проба за изпитване.
Евентуален причинител на замърсяването може да е и нерегламентирано изхвърляне на отпадъчни води или химикали от неустановен източник, поради което проверките на РИОСВ – Пловдив ще продължат до установяване на източника на замърсяване.
Преценката за състоянието на водния обект (р. Чепеларска) ще бъде извършено от Басейнова дирекция „Източно беломорски район“ – Пловдив, съгласно правомощията по Закона за водите.
След получаване на резултатите от анализите и установяване на причината за замърсяването на нарушителите ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения по Закона за водите.
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103