Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Съединение
13.04.2016

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 

За Екологична оценка на Общ устройствен план на община Съединение (ОУПО Съединение) с всички приложения, изготвени съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр 57 от 2.07.2004 г., посл. изм.бр. 94 от 30.11.2012 г.,  изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016 г.)                                          
Информация за възложителя на плана:
2.       Възложител: Община Съединение
3.       Седалище и адрес на управление: гр. Съединение 4190, бул. „6-ти септември” № 13
4.       Лице за контакти: инж. Камен Стойчев – Директор на Дирекция „ТСПГСЕУСДД” и Таня Танкова – ст. експ. „Екология и транспорт” при община Съединение
5.       Телефон/Факс/Е-mail: 0318/23952; факс: 0318/23517; е-mail: [email protected]
 
Обща информация за предложения план
а)  Основание за изготвяне на плана
Нормативните основания за разработване на плана произтичат от Закон за устройство на територията.
Проектът на ОУП е разработен въз основа на договор от 2014 год. между Община Съединение и „Консорциум ОУПО Съединение ХХІ” ДЗЗД. Изработен е въз основа на Техническо задание за изработване на ОУП на община Съединение и решение на общински съвет Съединение № 289 от 28.05.2014 г., взето с Протокол 40, съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗУТ.
Перспективният срок, за който се изработва ОУП е 2034 г.
Териториалният обхват на плана съвпада с границите на община Съединение.
В територията на община Съединение НЕМ включва:
 
1.      BG0002010 „Язовир Пясъчник” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед                  № РД-574 от 08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, ДВ, бр. 85/2008 г.;
2.      BG0002086 „Оризища Цалапица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед              № РД-368 от 16.06.2008г. на Министъра на околната среда и водите, ДВ, бр. 56/2008 г.;
3.      BG0000444 „Река Пясъчник” за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министъра на околната среда и водите, ДВ, бр. 21/2007 г.;
4.      BG0001039 „Попинци” за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение № 611 от 16.10.2007 г. на Министъра на околната среда и водите, ДВ, бр. 85/2007 г.
 
6.       Финансиране на плана
Планът се финансира във връзка с подписано Споразумение № РД-06-152/05.08.2014 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Съединение за предоставяне на частично финансово подпомагане за изработване на проект на Общ устройствен план на община Съединение.
7.       Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността
Изготвянето на плана е в сроковете и етапите, съгласно Закона за устройство на територията и договора за изработването му.
8.       Информация за органа, отговорен за прилагането на плана
Отговорен орган за прилагането на плана е община Съединение.
9.       Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана
Планът ще се приема от Националния експертен съвет по предложение на общински съвет - Съединение и ще се одобрява със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.                                                                                
10.   Място за публичен достъп
Документите са предоставени за достъп в сградата на Община Съединение, гр. Съединение 4190, бул. „6-ти септември” № 13, стая № 43, всеки работен ден от 14.00 до 16.30 ч. и са публикувани на електронната страница на община Съединение (http://saedinenie.org).
11.   Време за публичен достъп
30 дни от датата на публикуване: от 05.04.2016 г. до 05.05.2016 г.
12.      Начин за изразяване на становище
Становищата и мненията могат да се депозират на място в деловодството на община Съединение: всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в сградата на община Съединение, бул. „6-ти септември” № 13 с писма на адрес: гр. Съединение, бул. „6-ти септември” № 13 и по електронна поща: e-mail: [email protected]
За контакти: 0318/23952
След приключване на 30-дневния срок за консултации, ще бъде проведено обществено обсъждане на предварителния проект на ОУП на община Съединение. доклада за ЕО. и всички приложения към него. За датата, часът и мястото на общественото обсъждане ше бъде публикувано и изпратено до заинтересуваните страни отделно съобщение/обява