Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за постановено решение по ОВОС
25.02.2016

Решение по ОВОС № 2-ІI/ 24.02.2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на баластра в концесионна площ „Латевото“ (177.026 дка), землище на с. Крумово, община Родопи, Възложител: „Персенк инвест” ООД, гр. Пловдив