Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за постановено решение по ОВОС
16.02.2016

Решение по ОВОС № 1-I/ 16.02.2016г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: Разширение и реконструкция на птицеферма за отглеждане на кокошки – носачки (понастоящем 39 950 бр. места) с нови 60 050 бр. места“ в УПИ 20.36 – птицеферма /стар УПИ 20.33 и поземлен имот № 73122.20.7/, местност „Селската кория“, землище на с. Трилистник, община Марица, Възложител: „ВЕЛДИ – 1“ ООД, гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 11