Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив глоби община Пловдив и „Монди Стамболийски” ЕАД с по 10 000 лв
09.12.2010

РИОСВ-Пловдив издаде наказателно постановление на стойност 10 000 лв на община Пловдив за неизпълнени условия в комплексното разрешително на Депото за неопасни отпадъци и Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ в Шишманци.

По време на проверките експертите са констатирали, че са извършени промени в разположението на технологичното оборудване преди операторът да е информирал екоминистерството, каквото е изискването на условие от комплексното разрешително. Не са изпълнени и условията за извършване на собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, на проверяващите не са представени протоколи от извършен анализ на състава на инфилтрата за първото тримесечие на тази година, както и протоколи от извършен анализ на състава на повърхностните отпадъчни води от производствената площадка. По време на проверките е установено превишение на разрешената емисионна норма за прах на изпускащо устроийство.  Извършено е депониране на отпадъци извън клетките на Депото за  неопасни отпадъци в Шишманци, което е нарушение на условие от комплексното разрешително.

Наказателно постановление на стойност 10 000 лв за неизпълнение на условие в комплексното разрешително се издаде и на „Монди Стамболийски” ЕАД, Стамболийски. При проверка по сигнал се установи, че на отстояние 500 м от границите на производствената площадка се усеща неприятна миризма, характерна за дейността на дружеството. Това е нарушение на условие от комплексното разрешително, което изисква „всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка”. В проверката участваха експерти от РИОСВ, представители на община Стамболийски и на оператора.