Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

РИОСВ - Пловдив глоби община Пловдив и „Монди Стамболийски” ЕАД с по 10 000 лв
09.12.2010

РИОСВ-Пловдив издаде наказателно постановление на стойност 10 000 лв на община Пловдив за неизпълнени условия в комплексното разрешително на Депото за неопасни отпадъци и Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ в Шишманци.

По време на проверките експертите са констатирали, че са извършени промени в разположението на технологичното оборудване преди операторът да е информирал екоминистерството, каквото е изискването на условие от комплексното разрешително. Не са изпълнени и условията за извършване на собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, на проверяващите не са представени протоколи от извършен анализ на състава на инфилтрата за първото тримесечие на тази година, както и протоколи от извършен анализ на състава на повърхностните отпадъчни води от производствената площадка. По време на проверките е установено превишение на разрешената емисионна норма за прах на изпускащо устроийство.  Извършено е депониране на отпадъци извън клетките на Депото за  неопасни отпадъци в Шишманци, което е нарушение на условие от комплексното разрешително.

Наказателно постановление на стойност 10 000 лв за неизпълнение на условие в комплексното разрешително се издаде и на „Монди Стамболийски” ЕАД, Стамболийски. При проверка по сигнал се установи, че на отстояние 500 м от границите на производствената площадка се усеща неприятна миризма, характерна за дейността на дружеството. Това е нарушение на условие от комплексното разрешително, което изисква „всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка”. В проверката участваха експерти от РИОСВ, представители на община Стамболийски и на оператора.