Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за провеждане на консултации по изготвения Доклад за екологична оценка на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделски имоти с обща площ 200,332 дка, землище на с.Ново село
25.01.2016

По изготвения Доклад за екологична оценка на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделски имоти с обща площ 200,332 дка, землище на с.Ново село, община Стамболийски, с цел жилищно строителство, изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

1. Информация за възложителите:
„Райтлендс Интернешънъл” ЕООД, „Би Джи Инвестмънтс Къмпъни” ООД, „Ви Ен Ди Груп” ООД, „Мунлайт лимитид” ООД, „Юпитер Дивелъпмънтс” ООД, „Ви Ен Би Инвестмънтс” ЕООД, „Уолник пропъртис” ЕООД, „Марно  Инвестмънтс” ООД, „Мелита инвестмънтс” ЕООД, „Даймъндс Инвестмънтс” ЕООД, „Бухаджар Инвестмънтс” ЕООД, „Квантия еко” ЕООД, „Таксум Инвестмънтс” ЕООД, „Старт къмпани” ООД, Димитър Георгиев Георгиев и Борис Иванов Иванов,
Пълномощник на Възложителите: Деян Вихров Захов
Лице за контакти: инж.Лъчезар Грозев – ръководител екип ЕО, тел: 032/ 632-660
2. Обща информация за предложения ПУП-ПРЗ 
а) основание за изготвяне на ПУП-ПРЗ – Разрешения на Община Стамболийски да се изработят ПУП-ПРЗ за 38 броя имоти в местност „Припекало“, землище с.Ново село
б) период на действие и етапи на изпълнение на ПУП-ПРЗ – след получаване на становище по ЕО ще се пристъпи към следващите фази на проектиране
в) териториален обхват – Територията, предмет на ПУП-ПРЗ засяга поземлени имоти №№ 012003, 012005, 012006, 012007, 012010, 012012, 012026, 012028, 012030, 012033, 012035, 012038, 012042, 012044, 012046, 012047, 012049, 012050, 012052, 012053, 012054, 012055, 012060,12063, 012064, 012068, 012074, 012085, 012086, 012096, 012097, 012098, 012099, 012100, 012101, 012102, 012104, 001222 с обща площ 200,332 дка, в местността „Припекалото“, землище на село Ново село,общ.Стамболийски.
г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – защитени зони „Бесапарски ридове”(BG0002057)за опазване на дивите птици и „Бесапарски възвишения” (BG0000254) за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
д) основни цели на ПУП-ПРЗ – да урегулира 38 поземлени имота с обща площ 200,332 дка, с цел промяна предназначението на земята, за нуждите на жилищно строителство.
е) финансиране на ПУП-ПРЗ – обектът ще бъде финансиран от Възложителите
ж) срокове и етапи за изготвяне на ПУП-ПРЗ – едноетапно,до 6 месеца след положително становище по ЕО
3. Орган, отговорен за приемането на ПУП-ПРЗ, и орган отговорен за прилагането му – Общински съвет Стамболийски и Община Стамболийски
4. Място за публичен достъп – всеки работен ден от 9 до 17 ч. в сградите на Община Стамболийски и Кметството на с.Ново село
5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване
6. Начин за изразяване на становище – становища и мнения могат да се депозират на място: всеки работен ден от 9 до 17 ч. в сградите на Община Стамболийски и Кметство с.Ново село