Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за ИП: „Изграждане на кариера за добив на баластра в концесионна площ „Латевото“ (177.026дка), землище на с. Крумово, община Родопи
21.12.2015

На 19.01.2016г. от 11.00ч. в Клуб на пенсионера, с. Крумово, ул. „Хан Крум“ 34 А, се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на баластра в концесионна площ „Латевото“ (177.026дка), землище на с. Крумово, община Родопи

 
Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община Родопи, гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ № 1а, ет.4, ст.238 както и  в приемното време на РИОСВ Пловдив. Писмени становища могат да се предоставят в община Родопи, Кметство с. Крумово, РИОСВ Пловдив или на срещите за обществено обсъждане. Обявата е публикувана във в-к „Марица” от 16.12.2015г.