Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за ИП: „Разширение и реконструкция на птицеферма за отглеждане на кокошки – носачки (понастоящем с 39980 бр. места) с нови 60020 бр. места“ в имот (УПИ) 73122.20.33 и имот № 73122.20.7, с. Трилистник
07.12.2015
Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Разширение и реконструкция на птицефермаза отглеждане на кокошки – носачки (понастоящем с 39980 бр. места) с нови 60020 бр. места“ в имот (УПИ) 73122.20.33  и имот № 73122.20.7, с. Трилистник, Община Марица.
 
На 13.01.2016г. от 13.00ч. в сградата на Община Марица, находяща се в сградата на бул. „Марица”  № 57А, гр. Пловдив се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Разширение и реконструкция на птицефермаза отглеждане на кокошки – носачки (понастоящем с 39980 бр. места) с нови 60020 бр. места“ в имот (УПИ) 73122.20.33  и имот № 73122.20.7, с. Трилистник, Община Марица.
 
Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община Марица, Кметство с. Трилистник, както и  в приемното време на РИОСВ Пловдив. Писмени становища могат да се предоставят в община Асеновград, с. Боянци, РИОСВ Пловдив или на срещите за обществено обсъждане. Обявата е публикувана във в-к „Марица” от 25.11.2015г.
За контакти по общественото обсъждане:
„Велди – 1“ ООД
гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 60, тел. 0884-707000