Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Увеличават се площите на шест защитени местности на територията на РИОСВ - Пловдив със заповед на министър Джевдет Чакъров
Заповеди на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров увеличават площите и актуализират режимите на дейности с цел по-добро опазване на флората и фауната на шест защитени местности на територията на РИОСВ-Пловдив
04.09.2007

 

Площта на защитената местност „Усойката”, която се намира в землището на асеновградското село Добростан, става 45,281 дка. За по-ефективно опазване на вековната гора от черен бор се променя и режимът на дейности в местността, като се забраняват сечта и увреждането на дървесната растителност, пашата и бивакуването на домашни животни, паленето на огън и замърсяването с отпадъци, строителството, търсенето или проучването и добивът на подземни богатства в границите на „Усойката”. Същите забрани се отнасят и до режимите на защитените местности „Гонда вода” в землището на с. Бачково и „Голица” край пловдивското село Лилково. След актуализацията площта на „Гонда вода” е 746 дка, заети от вековна гора от черен бор, а на „Голица” – 560,1 дка вековна иглолистна гора от бял бор, смърч и бяла мура.
Близо 70 дка е актуализираната площ на защитената местност „Лале баир”, намираща се в землището на Асеновград. Тук е едно от малкото естествени находища на родопско лале. Опазването му налага забрана на разораване и разкопаване в границите, определени със заповедта на министър Чакъров. Забраняват се още изкореняването на дървесна и храстова растителност, пашата и бивакуването на домашни животни, паленето на огън и замърсяването с отпадъци, строителството и добивът на подземни богатства, както и ловностопанските мероприятия.
 
Съхраняването на уникалното за поречието на р. Марица находище на бяла лилия в защитената местност «Мъртвицата»  налага промяна на режима на дейности в местността: забраняват се отводнителни мероприятия, въвеждане в езерото на неместни растителни и животински видове, развъждането на риба за стопански цели, развъждане на растителноядни видове риба, навлизане на домашни животни в езерото, сечта, с изключение на санитарната, паленето на огън, строителството, замърсяването, проучването и добивът на подземни богатства. Защитената местност, която се намира в землището на с. Поповица, е с нова площ от 9,9 дка.
 
С нова площ от 1 297,5 дка е и защитената местност «Караджов камък» в землището на асеновградските села Мостово и Сини връх. За по-ефективна защита на уникалния скален комплекс режимът за дейности в нея се допълва със забрани за сеч, с изключение на огледни и санитарни сечи, и търсене, проучване и добив на подземни богатства.