Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Увеличават се площите на шест защитени местности на територията на РИОСВ - Пловдив със заповед на министър Джевдет Чакъров
Заповеди на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров увеличават площите и актуализират режимите на дейности с цел по-добро опазване на флората и фауната на шест защитени местности на територията на РИОСВ-Пловдив
04.09.2007

 

Площта на защитената местност „Усойката”, която се намира в землището на асеновградското село Добростан, става 45,281 дка. За по-ефективно опазване на вековната гора от черен бор се променя и режимът на дейности в местността, като се забраняват сечта и увреждането на дървесната растителност, пашата и бивакуването на домашни животни, паленето на огън и замърсяването с отпадъци, строителството, търсенето или проучването и добивът на подземни богатства в границите на „Усойката”. Същите забрани се отнасят и до режимите на защитените местности „Гонда вода” в землището на с. Бачково и „Голица” край пловдивското село Лилково. След актуализацията площта на „Гонда вода” е 746 дка, заети от вековна гора от черен бор, а на „Голица” – 560,1 дка вековна иглолистна гора от бял бор, смърч и бяла мура.
Близо 70 дка е актуализираната площ на защитената местност „Лале баир”, намираща се в землището на Асеновград. Тук е едно от малкото естествени находища на родопско лале. Опазването му налага забрана на разораване и разкопаване в границите, определени със заповедта на министър Чакъров. Забраняват се още изкореняването на дървесна и храстова растителност, пашата и бивакуването на домашни животни, паленето на огън и замърсяването с отпадъци, строителството и добивът на подземни богатства, както и ловностопанските мероприятия.
 
Съхраняването на уникалното за поречието на р. Марица находище на бяла лилия в защитената местност «Мъртвицата»  налага промяна на режима на дейности в местността: забраняват се отводнителни мероприятия, въвеждане в езерото на неместни растителни и животински видове, развъждането на риба за стопански цели, развъждане на растителноядни видове риба, навлизане на домашни животни в езерото, сечта, с изключение на санитарната, паленето на огън, строителството, замърсяването, проучването и добивът на подземни богатства. Защитената местност, която се намира в землището на с. Поповица, е с нова площ от 9,9 дка.
 
С нова площ от 1 297,5 дка е и защитената местност «Караджов камък» в землището на асеновградските села Мостово и Сини връх. За по-ефективна защита на уникалния скален комплекс режимът за дейности в нея се допълва със забрани за сеч, с изключение на огледни и санитарни сечи, и търсене, проучване и добив на подземни богатства.