Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за постановено решение по ОВОС
23.10.2015

Решение по ОВОС № 2-ІІI/23.10.2015г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на баластра в участъците на находище „Каваклъка”“ (алтернатива 2), в землища на с. Боянци и гр. Асеновград, община Асеновград, Концесионна площ Каваклъка 889,739 дка, Възложител: „Литос Комерс” ЕООД, гр. Асеновград, ул. „Стоян Джансъзов“ № 3.