Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив даде предписание за спиране на производството на цеха в Красново
07.10.2015

РИОСВ – Пловдив издаде предписание за спиране на производството на цеха за дървени въглища в с. Красново до привеждане на дейността в съответствие с нормативните изисквания. Обектът може да заработи отново, след като представи резултати от измервания, от които да е видно, че всички показатели са в нормите.

При контролните измервания, проведени на 14 и 15 септември 2015г., от експертите бяха установени превишения само по показател въглероден оксид за две от ретортите в цеха. За едната пещ завишените стойности са 13,5 пъти, а за другата - 11,5 пъти. За констатираните превишени норми на дружеството ще бъде наложена санкция по реда на чл. 69 а от Закона за опазване на околната среда.

Цехът за производство на дървени въглища в с. Красново на „АИБО-С“ ЕООД притежава удостоверение за въвеждане в редовна експлоатация, издадено от главния архитект на община Хисаря по реда на Закона за устройство на територията. При издаването му не се е съобразила с изискването на Закона за чистота на атмосферния въздух и не е изискала протоколи от измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекта. Ако тези данни бяха налични, би следвало община Хисаря да не издава Удостоверение за въвеждане в редовна експлоатация.

По отношение на изискванията за хигиенни отстояния на обектите от жилищни сгради, компетенцията е на Министерството на здравеопазването. Наредбата, регламентираща тези отстояния (Наредба № 7/25.05.1992г), е отменена от 17.05.2011г. РИОСВ - Пловдив няма правомощия в определянето на отстоянието на обектите от жилищни райони.

 

 

тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]