Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив представя за обсъждане проект за заповед за обявяване на защитена зона по Натура 2000 в Пловдивска област
24.10.2007

Проектът за заповед за обявяване на язовир Конуш за защитена зона по Натура 2000 ще бъде представен за обсъждане от заинтересованите институции и обществеността на 25 октомври. Това е първата проекто-заповед за обявяване на защитена зона в Пловдивска област. Работната среща ще се проведе от 11.00 ч. в Градската библиотека на Асеновград. В нея ще участват представители на Областната управа, на община Асеновград, кметството на с. Конуш, РУГ, ДЛ Асеновград и други институции. Целта на срещата е да бъдат информирани всички заинтересовани страни  за режима за дейности в границите на зоната. Ще бъде разяснена и възможността да се подават мотивирани писмени становища, възражения и предложения по проекта за заповед в едномесечен срок. Пълният текст на проекто-заповедта е публикуван на интернет страниците на МОСВ - http://www.moew.government.bg  и на РИОСВ-Пловдив -   http://www.riosv-pd.hit.bg.
 
Язовир Конуш е предпочитан от 114 вида птици, които през различни периоди на годината го обитават. Между тях над 40 вида са от  европейско природозащитно значение, 21 вида са включени в Червената книга на България.
 
С Решение на Министерският съвет №661/16.10.07г в Списъка на защитените зони за местообитанията и хабитатите са включени четири зони от региона на РИОСВ-Пловдив – Родопи-Западни, Родопи-Средни, Попинци и Средна гора . В границите им не фигурират населените места и селищните образувания, както и териториите с приет общ устройствен и/или подробен устройствен план, включително концесионните площи за добив на полезни изкопаеми.
 
Допълнително включените зони попадат на териториите на общините Асеновград, Кричим, „Родопи”, Куклен, Първомай, Хисар, Съединение, Карлово. Предстои издаването на проектите за заповеди за обявяването им за защитени зони по Натура 2000.