Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариери за добив на баластра“ в участъците на находище „Каваклъка“, землища на с. Боянци и гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив
25.08.2015

 

На 17.09.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на Кметство с. Боянци и 13:00 ч. в зрителната зала, находяща се в сградата на ул. „Цар Иван Асен II”, №38, ет. 3 в гр. Асеновград се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на баластра“ в участъците на находище „Каваклъка”, землища на с. Боянци и гр. Асеновград, община Асеновград.
Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община Асеновград, Кметство с. Боянци, както и в приемното време на РИОСВ Пловдив. Писмени становища могат да се предоставят в община Асеновград, с. Боянци, РИОСВ Пловдив или на срещите за обществено обсъждане. Обявата е публикувана във в-к „Марица” от 15.08.2015 г.
За контакти по общественото обсъждане: „Литос Комерс” ЕООД, гр. Асеновград, ул. „Ст. Джансъзов” №3

Антон Начев - 0899161776