Други
  2020
  април (4)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Остров „Поповата ада” е обявен за защитена местност със заповед на министъра на околната среда и водите
06.11.2007

Островът „Поповата ада” в землището на първомайското село Виница е най-новата защитена местност на територията на РИОСВ-Пловдив, обявена със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Защитената местност е с обща площ 178,867 дка. Островът е най-големият по поречието на р. Марица на българска територия. Целта на обявяването му за защитена местност е съхраняване на вътрешните лонгозни гори и местообитанията на защитени животински видове – гребенест тритон, обикновена и каспийска блатна костенурка, малък корморан, нощна чапла, малък воден бик, черна каня, черен кълвач,  видра и други, за чиито местообитания и българското, и европейското законодателство изискват приоритетно опазване.
 
На територията на острова се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земеделските земи, търсене, проучване и добив на подземни богатства, строителство,  извеждане на сечи, добив на инертни материали, палене на огън,  разораване и разкопаване на площи от територията на острова, замърсяване с отпадъци, залесяване с неместни видове.
 
Изключение се прави за строителството на  хидроинженерни съоръжения за оводняване на части от острова за поддържане на заливаемите гори и дейности по възстановяване на въжените мостове, както и  за санитарните сечи и сечите, свързани с премахване на неместни храсти и дървесни видове.