Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Остров „Поповата ада” е обявен за защитена местност със заповед на министъра на околната среда и водите
06.11.2007

Островът „Поповата ада” в землището на първомайското село Виница е най-новата защитена местност на територията на РИОСВ-Пловдив, обявена със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Защитената местност е с обща площ 178,867 дка. Островът е най-големият по поречието на р. Марица на българска територия. Целта на обявяването му за защитена местност е съхраняване на вътрешните лонгозни гори и местообитанията на защитени животински видове – гребенест тритон, обикновена и каспийска блатна костенурка, малък корморан, нощна чапла, малък воден бик, черна каня, черен кълвач,  видра и други, за чиито местообитания и българското, и европейското законодателство изискват приоритетно опазване.
 
На територията на острова се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земеделските земи, търсене, проучване и добив на подземни богатства, строителство,  извеждане на сечи, добив на инертни материали, палене на огън,  разораване и разкопаване на площи от територията на острова, замърсяване с отпадъци, залесяване с неместни видове.
 
Изключение се прави за строителството на  хидроинженерни съоръжения за оводняване на части от острова за поддържане на заливаемите гори и дейности по възстановяване на въжените мостове, както и  за санитарните сечи и сечите, свързани с премахване на неместни храсти и дървесни видове.