Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

ПРИМЕРЕН СПИСЪК С НОРМАТИВНИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА Старши експерт в дирекция КОС
20.07.2015


1.      Закон за опазване на околната среда

2.      Закон за чистотата на атмосферния въздух

3.      Закон за държавния служители

Подзаконовите нормативни актове по прилагането им

4.      Наредба №7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Загл. изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.)

5.      Наредба №16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн., ДВ, бр. 75 от 24.08.1999 г., в сила от 25.05.2000 г., изм. и доп., бр. 9 от 29.01.2008 г., в сила от 29.01.2008 г., бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 27.04.2012 г., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

6.      Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн., ДВ, бр. 20 от 6.03.2007 г., в сила от 6.03.2007 г., изм. и доп., бр. 25 от 30.03.2010 г., в сила от 30.03.2010 г., бр. 55 от 20.07.2012 г.)

7.      Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой 

8.      Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове  

9.      Правилник за устройството и дейността на РИОСВ