Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив представя за обсъждане проект на заповед за обявяване на Рибарници „Пловдив” за защитена зона по Натура 2000
11.12.2007

Проектът на заповед за обявяване на Рибарници „Пловдив” за защитена зона по Натура 2000, както и координатните регистри на частите от имоти, включени в зоната, са на разположение на заинтересованите институции и обществеността в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив. Проектът за заповед, както и останалите информационни материали, свързани с него са предоставени на администрациите на общините Пловдив и „Марица”, на чиито територии е зоната. От началото на януари 2008 г. по предварително обявен график ще се проведат работни срещи в двете общини и в селата Труд и Войводиново по въпроси, касаещи режимите в зоната.
 
От 12 декември 2007г тече едномесечният срок за подаване до министъра на околната среда и водите на мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите в проекто-заповедта.
 
Рибарници „ПЛОВДИВ”” са разположени северно от гр. Пловдив. На територията им са установени 87 вида птици, от които 33 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 34 са от европейско природозащитно значение. Като световно застрашени са включени 3 вида, а като застрашени в Европа - 31 вида. Рибарниците са място от световно значение за малкия корморан  по време на зимуване и миграция, както и за голямата бяла чапла  през зимата. По време на миграция тук може да се наблюдава и белооката потапница и голямата бекасина. Рибарниците са едно от най-значимите места за почивка по време на миграция за средната бекасина, сивия жерав, блатната сова  и зеленоногата водна кокошка. Най-голяма заплаха за местообитанията на влажната зона са пресушаването на рибовъдните басейни, поради спиране работата на рибарниците. Поради лесния достъп до територията се наблюдава висока степен на безпокойство на птиците от незаконен отстрел на защитени видове, риболов с мрежи, спортен риболов, умишлено безпокойство на рибоядни птици и движение на моторни превозни средства.
 
С материалите може да се запознаете тук .