Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 70 контролни проверки извършиха експертите от РИОСВ-Пловдив през декември
10.01.2011

Над 70  контролни проверки извършиха експертите от РИОСВ-Пловдив през декември. В резултат са съставени три акта - на община Пловдив за неизпълнение на условия от комплексното разрешително на Депото за неопасни отпадъци и Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ в Шишманци, на млекопреработвателно предприятие „Нел-Ка” ООД, с. Тополово за неизпълнение на дадени предписания и замърсяване с отпадъчни води и на  ЕТ ”Геомах-Гено Добревски”, Брезово за неизпълнение на предписания за намаляване на нивата на шум от производствената дейност в околната среда.

 

През декември са издадени  шест наказателни постановления на обща стойност 18 500 лв.

За неизпълнени условия в комплексното разрешително на Депото за неопасни отпадъци и Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ в Шишманци на община Пловдив е издадено НП за 10 000 лв.

Четири са НК по Закона за водите – за заустване на отпадъчни води без разрешително са глобени с по 2 000 лв ЕТ „Дени”, Хасково, „Бендойл” ООД, Бургас, ЕТ „Ев-Мар-Транс”, Съединение. НП за 500 лв. е издадено на „Агрия” АД, Пловдив – за превишение на определените в разрешителното за заустване норми за замърсяване с отпадъчни води.

Наказателно постановление за 2 000 лв е издадено на кмета на община Първомай за неизпълнение на задълженията му по ЗУО и допускане на нерегламентирани замърсявания на територията на общината.

Извършените проверки по заповед на министъра на околната среда и водите за замърсяване на язовирите „Въча” – районът, попадащ на територията на РИОСВ-Пловдив, „Кричим”, „Пясъчник” и „Домлян” не установиха замърсявания от заустени  отпадъчни води.

За периода са извършени седем проверки по сигнали и жалби на граждани. Пет от тях са основателни. След проверка за незаконен добив на баластра  в землището на с. Първенец е дадено предписание да се преустанови добивът и се представят в инспекцията документи, разрешаващи дейността. Проверка във ферма за отглеждане на патици в Белозем трябва да преустанови заустването на отпадъчни води в отводнителен канал и да открие процедура за получаване на разрешително, предписание, дадено след жалба за шум в „ИКЕА” ЕООД, Кричим и след контролно измерване на шума от работната площадка ,задължава фирмата да предприеме мерки за ограничаване на шума, достигащ до прилежащите жилища. Предложение до МОСВ за налагане на санкция е изготвено след проверка по сигнал за  замърсяване със сажди от котелната централа на оранжерия „Джи Ин Си”ООД, с. Йоаким Груево.