Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 70 контролни проверки извършиха експертите от РИОСВ-Пловдив през декември
10.01.2011

Над 70  контролни проверки извършиха експертите от РИОСВ-Пловдив през декември. В резултат са съставени три акта - на община Пловдив за неизпълнение на условия от комплексното разрешително на Депото за неопасни отпадъци и Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ в Шишманци, на млекопреработвателно предприятие „Нел-Ка” ООД, с. Тополово за неизпълнение на дадени предписания и замърсяване с отпадъчни води и на  ЕТ ”Геомах-Гено Добревски”, Брезово за неизпълнение на предписания за намаляване на нивата на шум от производствената дейност в околната среда.

 

През декември са издадени  шест наказателни постановления на обща стойност 18 500 лв.

За неизпълнени условия в комплексното разрешително на Депото за неопасни отпадъци и Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ в Шишманци на община Пловдив е издадено НП за 10 000 лв.

Четири са НК по Закона за водите – за заустване на отпадъчни води без разрешително са глобени с по 2 000 лв ЕТ „Дени”, Хасково, „Бендойл” ООД, Бургас, ЕТ „Ев-Мар-Транс”, Съединение. НП за 500 лв. е издадено на „Агрия” АД, Пловдив – за превишение на определените в разрешителното за заустване норми за замърсяване с отпадъчни води.

Наказателно постановление за 2 000 лв е издадено на кмета на община Първомай за неизпълнение на задълженията му по ЗУО и допускане на нерегламентирани замърсявания на територията на общината.

Извършените проверки по заповед на министъра на околната среда и водите за замърсяване на язовирите „Въча” – районът, попадащ на територията на РИОСВ-Пловдив, „Кричим”, „Пясъчник” и „Домлян” не установиха замърсявания от заустени  отпадъчни води.

За периода са извършени седем проверки по сигнали и жалби на граждани. Пет от тях са основателни. След проверка за незаконен добив на баластра  в землището на с. Първенец е дадено предписание да се преустанови добивът и се представят в инспекцията документи, разрешаващи дейността. Проверка във ферма за отглеждане на патици в Белозем трябва да преустанови заустването на отпадъчни води в отводнителен канал и да открие процедура за получаване на разрешително, предписание, дадено след жалба за шум в „ИКЕА” ЕООД, Кричим и след контролно измерване на шума от работната площадка ,задължава фирмата да предприеме мерки за ограничаване на шума, достигащ до прилежащите жилища. Предложение до МОСВ за налагане на санкция е изготвено след проверка по сигнал за  замърсяване със сажди от котелната централа на оранжерия „Джи Ин Си”ООД, с. Йоаким Груево.