Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив напомня на работещите с озоноразрушаващи вещества и с флуорирани парникови газове да представят отчетите си за 2009 г. до 15 февруари
12.01.2010

Производителите, вносителите, дистрибуторите и ползвателите на вещества, които разрушават озоновия слой  (ОРВ) и на флуорирани парникови газове (ФПГ), както и юридическите лица, притежаващи хладилни и климатични инсталации, съдържащи 3 и повече кг. хладилен реагент (ОРВ или ФПГ), трябва да представят отчети в РИОСВ не по-късно от 15 февруари. Отчетите обхващат периода от 1 януари до 31 декември на предходната година и се предоставят в инспекцията на хартиен и магнитен носител. Формата за отчетите за ОРВ и ФПГ се попълва съгласно приложения 4 и 5 на Наредбата за установяване на мерки по прилагането на Регламент (ЕО)842/06, публикувана на страницата на МОСВ. Необходимо изискване е да се попълни цялостно информацията, съгласно приложенията.

Отчетите на операторите на стационарни хладилни и климатични системи и топлинни помпи, съдържащи над 3 кг. ФПГ или ОРВ се попълват по следния образец:

Приложение 8 - списък на хладилни и климатични инсталации съдържащи над 3 кг. хладилен агент
!!! Да се прави актуализация на списъка всяка година Актуализиран към 31.12.2009 г.
1 2 3 4 5 6
Наименование на фирмата, БУЛСТАТ, седалище и адрес на юрид.лице, име и адрес на физ.лице, телефон и факс Вид на инсталацията /хладилна или климатична/ Марка, Модел на хлад./клим. инсталация Вид на хладилния агент Количество на хладилния агент/кг/
1. ………………………………………
………………………………………
………………………………………
1. …………………………
2. …………………………
3. …………………………
………………………… ………………………… …………………………
           

Лицата, не представили до 15 февруари в РИОСВ отчет за ОРВ и/или ФПГ, както и за продуктите и съоръженията, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества, ще бъдат санкционирани с глоба от 500 лв до 2000 лв, или със имуществена санкция от 1000 лв до 3000 лв.