Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив напомня на работещите с озоноразрушаващи вещества и с флуорирани парникови газове да представят отчетите си за 2009 г. до 15 февруари
12.01.2010

Производителите, вносителите, дистрибуторите и ползвателите на вещества, които разрушават озоновия слой  (ОРВ) и на флуорирани парникови газове (ФПГ), както и юридическите лица, притежаващи хладилни и климатични инсталации, съдържащи 3 и повече кг. хладилен реагент (ОРВ или ФПГ), трябва да представят отчети в РИОСВ не по-късно от 15 февруари. Отчетите обхващат периода от 1 януари до 31 декември на предходната година и се предоставят в инспекцията на хартиен и магнитен носител. Формата за отчетите за ОРВ и ФПГ се попълва съгласно приложения 4 и 5 на Наредбата за установяване на мерки по прилагането на Регламент (ЕО)842/06, публикувана на страницата на МОСВ. Необходимо изискване е да се попълни цялостно информацията, съгласно приложенията.

Отчетите на операторите на стационарни хладилни и климатични системи и топлинни помпи, съдържащи над 3 кг. ФПГ или ОРВ се попълват по следния образец:

Приложение 8 - списък на хладилни и климатични инсталации съдържащи над 3 кг. хладилен агент
!!! Да се прави актуализация на списъка всяка година Актуализиран към 31.12.2009 г.
1 2 3 4 5 6
Наименование на фирмата, БУЛСТАТ, седалище и адрес на юрид.лице, име и адрес на физ.лице, телефон и факс Вид на инсталацията /хладилна или климатична/ Марка, Модел на хлад./клим. инсталация Вид на хладилния агент Количество на хладилния агент/кг/
1. ………………………………………
………………………………………
………………………………………
1. …………………………
2. …………………………
3. …………………………
………………………… ………………………… …………………………
           

Лицата, не представили до 15 февруари в РИОСВ отчет за ОРВ и/или ФПГ, както и за продуктите и съоръженията, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества, ще бъдат санкционирани с глоба от 500 лв до 2000 лв, или със имуществена санкция от 1000 лв до 3000 лв.