Други
  2023
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив организира публично обсъждане на проекто-заповедта за обявяване на Рибарници „Пловдив” за защитена зона по Натура 2000 в селата Войводиново и Труд
20.12.2007

Работни срещи с обществеността за обсъждане на проекто-заповедта за обявяване на Рибарници „Пловдив” за защитена зона по Натура 2000 ще се проведат на 8 януари (вторник) догодина в читалищата на селата Войводиново и Труд. Във Войводиново срещата ще започне в 10,30 ч., а в Труд – в 14.00 ч. В срещите ще участват представители на община Марица, екоексперти, представители на природозащитни организации и на институции, имащи отношение към режимите в зоната.

 
В границите на защитената зона се забранява строителство с изключение на свързаното с рибовъдството, добив на инертни материали, разораване и залесяване на мери, ливади и пасища, премахване на синури, единични и групи дървета в земеделските земи, депониране и временно съхранение на отпадъци, източване на рибарниците от 1 май до 30 юли, паленето на тръстиковите масиви и крайбрежната растителност. Забранява се още косене на тръстика, папур и плаваща водна растителност във водните басейни от 1 март до 30 юли, както и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове. Извън тези, определени със заповедта ограничения, от 1 юни догодина влиза в сила забраната да се ловува с оловни сачми във влажни зони и на растояние до 200 м. около тях. Това е записано в промените в Закона за биологичното разнообразие, публикувани в ДВ, бр.77/09.08.07г.
 
От 12 декември информацията, свързана с обявяване на Рибарници „Пловдив” за защитена зона по Натура 2000 е публикувана на интернет-страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес: www.moew.government.bg Те са на разположение в РИОСВ-Пловдив, бул.”Марица” 122, както и в община Марица и кметствата на Войводиново и Труд. До 12 януари 2008 г. тече срокът за представяне на мотивирани писмени становища, възражения и предложения до министъра на околната среда относно режимите в зоната.