Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив организира публично обсъждане на проекто-заповедта за обявяване на Рибарници „Пловдив” за защитена зона по Натура 2000 в селата Войводиново и Труд
20.12.2007

Работни срещи с обществеността за обсъждане на проекто-заповедта за обявяване на Рибарници „Пловдив” за защитена зона по Натура 2000 ще се проведат на 8 януари (вторник) догодина в читалищата на селата Войводиново и Труд. Във Войводиново срещата ще започне в 10,30 ч., а в Труд – в 14.00 ч. В срещите ще участват представители на община Марица, екоексперти, представители на природозащитни организации и на институции, имащи отношение към режимите в зоната.

 
В границите на защитената зона се забранява строителство с изключение на свързаното с рибовъдството, добив на инертни материали, разораване и залесяване на мери, ливади и пасища, премахване на синури, единични и групи дървета в земеделските земи, депониране и временно съхранение на отпадъци, източване на рибарниците от 1 май до 30 юли, паленето на тръстиковите масиви и крайбрежната растителност. Забранява се още косене на тръстика, папур и плаваща водна растителност във водните басейни от 1 март до 30 юли, както и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове. Извън тези, определени със заповедта ограничения, от 1 юни догодина влиза в сила забраната да се ловува с оловни сачми във влажни зони и на растояние до 200 м. около тях. Това е записано в промените в Закона за биологичното разнообразие, публикувани в ДВ, бр.77/09.08.07г.
 
От 12 декември информацията, свързана с обявяване на Рибарници „Пловдив” за защитена зона по Натура 2000 е публикувана на интернет-страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес: www.moew.government.bg Те са на разположение в РИОСВ-Пловдив, бул.”Марица” 122, както и в община Марица и кметствата на Войводиново и Труд. До 12 януари 2008 г. тече срокът за представяне на мотивирани писмени становища, възражения и предложения до министъра на околната среда относно режимите в зоната.