Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив публикува на своята интернет страница Доклад за състоянието на околната среда в областта през 2014 година
05.05.2015

В Доклада на РИОСВ - Пловдив се информират гражданите, неправителствените организации, местните органи на самоуправление и всички, които проявяват интерес за състоянието на околната среда за тенденциите и динамиката на промените в състоянието на компонентите на околната среда и степента на въздействие на факторите, които я замърсяват и увреждат, за решените и нерешени проблеми. Посочени са предприетите от екоинспекцията действия за подобряване качеството на атмосферния въздух, на водите, за по-доброто управление на отпадъците, за ефективното използване на природните ресурси и енергията и за съхраняване на биологичното разнообразие.

В Доклада се отчита увеличаване броя на актовете за установяване на административни нарушения и на издадените наказателни постановления, както и нарастване на събраните суми от наложени санкции спрямо предходната 2013 г. В резултат на контролната дейност през 2014 г. са съставени 123 акта за неспазване на екологичното законодателство и са наложени 105 наказателни постановления, от които глоби на физически лица в размер на 22 950 лв. и имуществени санкции на стойност 487 600 лв. През годината са наложени 15 имуществени санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда. Събраните средства от издадени наказателни постановления и наложени санкции по него са в размер на 534 279.09 лв. Постъпилите суми от такси в РИОСВ–Пловдив през миналата година възлизат на 113 795.85 лв.
По отношение на ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие най-важният приоритет в дейността на екоинспекцията е доизграждането на европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”. В изпълнение на този приоритет, през 2014 г. стартираха процедури по обявяване на четири защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Успешно приключиха и два проекта на РИОСВ – Пловдив за разработване на планове за управление на защитени територии. Екоинспекцията завърши проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват „Червената стена” и поддържан резерват „Изгорялото гюне”, финансирани от Оперативна програма „Околна среда”. Разработени са планове за управление на двата резервата, възстановена е туристическата им инфраструктура, ремонтирани са трите горски пътища в резерват „Червената стена”, възстановена е инфраструктурата на пещера „Добростански бисер“.
Докладът за състоянието на околната среда в Пловдивска област през 2014 г. е публикуван на интернет-страницата на инспекцията: http://plovdiv.riosv.com/files/godishni_dokladi/god-2014.pdf
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg