Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

РИОСВ – Пловдив публикува на своята интернет страница Доклад за състоянието на околната среда в областта през 2014 година
05.05.2015

В Доклада на РИОСВ - Пловдив се информират гражданите, неправителствените организации, местните органи на самоуправление и всички, които проявяват интерес за състоянието на околната среда за тенденциите и динамиката на промените в състоянието на компонентите на околната среда и степента на въздействие на факторите, които я замърсяват и увреждат, за решените и нерешени проблеми. Посочени са предприетите от екоинспекцията действия за подобряване качеството на атмосферния въздух, на водите, за по-доброто управление на отпадъците, за ефективното използване на природните ресурси и енергията и за съхраняване на биологичното разнообразие.

В Доклада се отчита увеличаване броя на актовете за установяване на административни нарушения и на издадените наказателни постановления, както и нарастване на събраните суми от наложени санкции спрямо предходната 2013 г. В резултат на контролната дейност през 2014 г. са съставени 123 акта за неспазване на екологичното законодателство и са наложени 105 наказателни постановления, от които глоби на физически лица в размер на 22 950 лв. и имуществени санкции на стойност 487 600 лв. През годината са наложени 15 имуществени санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда. Събраните средства от издадени наказателни постановления и наложени санкции по него са в размер на 534 279.09 лв. Постъпилите суми от такси в РИОСВ–Пловдив през миналата година възлизат на 113 795.85 лв.
По отношение на ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие най-важният приоритет в дейността на екоинспекцията е доизграждането на европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”. В изпълнение на този приоритет, през 2014 г. стартираха процедури по обявяване на четири защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Успешно приключиха и два проекта на РИОСВ – Пловдив за разработване на планове за управление на защитени територии. Екоинспекцията завърши проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват „Червената стена” и поддържан резерват „Изгорялото гюне”, финансирани от Оперативна програма „Околна среда”. Разработени са планове за управление на двата резервата, възстановена е туристическата им инфраструктура, ремонтирани са трите горски пътища в резерват „Червената стена”, възстановена е инфраструктурата на пещера „Добростански бисер“.
Докладът за състоянието на околната среда в Пловдивска област през 2014 г. е публикуван на интернет-страницата на инспекцията: http://plovdiv.riosv.com/files/godishni_dokladi/god-2014.pdf
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg