Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Ползване на блатно кокиче от находищата му на територията на РИОСВ – Пловдив през 2015 г.
30.04.2015

Със Заповед на министъра на околната среда и водите от 29.04.2015 г. на основание чл.115, ал.1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с прилагане на Заповед N: РД-521/22.04.2015 г. на  министъра на околната среда и водите и въз основа на извършени оценки, съгласно т.7 от Заповедта на състоянието на популациите на блатното кокиче, през 2015 г. е разрешено ползването в указаните количества на листо-стъблена маса от блатно кокиче от находище на блатно кокиче в местността "Фазанарията", землище на с. Градина, област Пловдивска.

Забранява се ползване на листо-стъблена маса от блатно кокиче от следните находища:

1. ЗМ "Находище на блатно кокиче" в землището на с. Виница (ТП ДГС Първомай);

2. ЗМ "Находище на блатно кокиче"" в местността "Дебелата кория", землище на с. Черноземен, област Пловдивска.