Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Близо 270 000 лева от такси за опаковки постъпиха през 2007 г. след засилен контрол на РИОСВ - Пловдив
22.01.2008

В резултат на засиления контрол на експерти от РИОСВ-Пловдив през 2007 г. в Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/ постъпиха близо 270 000 лв. от такси за опаковки.
 
Над 70 са проверените фирми – производители и вносители на опаковани стоки на територията на РИОСВ-Пловдив, които според Закона за управление на отпадъците трябва да заплащат продуктова такса за оползотворяване на отпадъците от пуснатите на пазара количества опаковки.
 
Най-честите пропуски, които експeртите установяват при проверките са липса на вътрешно-фирмени спецификации, отразяващи количеството на опаковачните материали за пуснатите на пазара артикули и липса на месечни справки-декларации за начислената продуктова такса. Чест пропуск е и неплащането на продуктови такси при внос на опаковани продукти, когато вносителят членува в организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
 
Вътрешно-фирмени спецификации, месечните и годишните справки декларации  се изготвят по образец съгласно приложения №№ 9, 10 и 11 от Постановление №137 на МС/29.06.1999г за приемане на Тарифата за таксите за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
 
Производителите и вносителите на опаковани стоки, които заплащат продуктова такса на ПУДООС са длъжни до 15 февруари т.г. да предоставят годишна  справка-декларация за предходната 2007 г. на адрес :  София 1000, ул. «Уилям Гладстон» №67.
Лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално или чрез организация по оползотворяване представят годишна справка-декларация едновременно с представянето на одиторския  доклад по чл.48, ал.1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.