Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариери за добив на баластра в участъците на концесионна площ „Дрянка“ (467,911 дка), землища на гр. Първомай и на с. Поройна
30.03.2015

 

На 23.04.2015 г. от 10 ч. в сградата на община „Първомай“ и от 15 ч. в сградата на кметство  с. Поройна се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариери за добив на баластра в участъците на концесионна площ „Дрянка“ (467,911 дка), землища на гр. Първомай  и на с. Поройна, община  «Първомай»
Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в ст. 213 в сградата на община „Първомай“ и в сградата на кметство с. Поройна, както и и в приемното време на РИОСВ Пловдив. Писмени становища могат да се предоставят в община Първомай, с. Поройна,  РИОСВ Пловдив или на срещата за обществено обсъждане. Обявата е публикувана във в-к „Тракийско слово” от 21.03.2015 г.
За контакти по общественото обсъждане: „Агрострой 07” ООД, гр. Първомай, ул. ”Княз Борис I” № 34, Стоянчо Бойлов
инж. Лъчезар Грозев – р-л колектив ОВОС, 032/ 63 26 60 и 0888/ 735 407