Други
  2019
  ноември (1)
  октомври (1)
  юни (1)
  януари (3)
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариери за добив на баластра в участъците на концесионна площ „Дрянка“ (467,911 дка), землища на гр. Първомай и на с. Поройна
30.03.2015

 

На 23.04.2015 г. от 10 ч. в сградата на община „Първомай“ и от 15 ч. в сградата на кметство  с. Поройна се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариери за добив на баластра в участъците на концесионна площ „Дрянка“ (467,911 дка), землища на гр. Първомай  и на с. Поройна, община  «Първомай»
Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в ст. 213 в сградата на община „Първомай“ и в сградата на кметство с. Поройна, както и и в приемното време на РИОСВ Пловдив. Писмени становища могат да се предоставят в община Първомай, с. Поройна,  РИОСВ Пловдив или на срещата за обществено обсъждане. Обявата е публикувана във в-к „Тракийско слово” от 21.03.2015 г.
За контакти по общественото обсъждане: „Агрострой 07” ООД, гр. Първомай, ул. ”Княз Борис I” № 34, Стоянчо Бойлов
инж. Лъчезар Грозев – р-л колектив ОВОС, 032/ 63 26 60 и 0888/ 735 407