Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Перущица
24.03.2015

/по чл.20, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
За Екологична оценка на Общ устройствен план на община Перущица, област Пловдив,
изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
1. Информация за възложителя:
Община Перущица, гр.Перущица, ул. “Отец Паисий” № 2 Лица за контакти:
Виолета Рангелова — еколог на община Перущица - 0885/ 729-879 инж.Лъчезар Грозев - ръководител екип ЕО, тел: 032/ 632-660
2. Обща информация за предложения ОУП на община Перущица
а) основание за изготвяне на ОУП на община Перущица — Протокол № 2/ 04.02.201 Зг на Общински съвет гр.Перущица; Одобрено планово задание за изработване на ОУП на община Перущица, Решение № 77/ 20.05.201 Зг на ОС гр.Перущица;.
б)   период на действие и етапи на изпълнение на ОУП на община Перущица -
двайсетгодишен период;
в) териториален обхват — Община Перущица;
г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) - защитени зони „Река Въча-Тракия” с код ВG0000424 и „Брестовица” с код ВG0001033 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Защитена местност „Перестица с цел опазване на черен щъркел и характерен ландшафт.
д)   основни цели на Плана - Да служи като управленски инструмент в устройствената политика на местната власт, както за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия и успешно да го интегрира в национално е европейско пространство; Да създаде планова основа (по смисъла на ЗУТ) за дългосрочно устойчиво развитие на урбанизираните територии и на териториите извън тях.
е) финансиране на Плана — Община Перущица и МРРБ;
ж)срокове и етапи за изготвяне на Плана - до 30.09.2015г.
3.   Орган, отговорен за приемането на Плана, и орган отговорен за прилагането на Плана -
Общински съвет Перущица.
4. Място за публичен достъп — всеки работен ден от 9 до 17 ч. в сградата на община Перущица, стая 5, считано от 20.03.2015г.
5. Време за публичен достъп - 30 дни от датата на публикуване
6.   Начин за изразяване на становище - Становищата и мненията могат да се депозират на място: всеки работен ден от 9 до 17 ч в деловодството на община Перущица, и по електронна поща: [email protected]