Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Перущица
24.03.2015

/по чл.20, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
За Екологична оценка на Общ устройствен план на община Перущица, област Пловдив,
изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
1. Информация за възложителя:
Община Перущица, гр.Перущица, ул. “Отец Паисий” № 2 Лица за контакти:
Виолета Рангелова — еколог на община Перущица - 0885/ 729-879 инж.Лъчезар Грозев - ръководител екип ЕО, тел: 032/ 632-660
2. Обща информация за предложения ОУП на община Перущица
а) основание за изготвяне на ОУП на община Перущица — Протокол № 2/ 04.02.201 Зг на Общински съвет гр.Перущица; Одобрено планово задание за изработване на ОУП на община Перущица, Решение № 77/ 20.05.201 Зг на ОС гр.Перущица;.
б)   период на действие и етапи на изпълнение на ОУП на община Перущица -
двайсетгодишен период;
в) териториален обхват — Община Перущица;
г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) - защитени зони „Река Въча-Тракия” с код ВG0000424 и „Брестовица” с код ВG0001033 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Защитена местност „Перестица с цел опазване на черен щъркел и характерен ландшафт.
д)   основни цели на Плана - Да служи като управленски инструмент в устройствената политика на местната власт, както за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия и успешно да го интегрира в национално е европейско пространство; Да създаде планова основа (по смисъла на ЗУТ) за дългосрочно устойчиво развитие на урбанизираните територии и на териториите извън тях.
е) финансиране на Плана — Община Перущица и МРРБ;
ж)срокове и етапи за изготвяне на Плана - до 30.09.2015г.
3.   Орган, отговорен за приемането на Плана, и орган отговорен за прилагането на Плана -
Общински съвет Перущица.
4. Място за публичен достъп — всеки работен ден от 9 до 17 ч. в сградата на община Перущица, стая 5, считано от 20.03.2015г.
5. Време за публичен достъп - 30 дни от датата на публикуване
6.   Начин за изразяване на становище - Становищата и мненията могат да се депозират на място: всеки работен ден от 9 до 17 ч в деловодството на община Перущица, и по електронна поща: [email protected].