Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

ащитена зона „Марица-Първомай” беше представена на обсъждане в община Първомай
23.01.2008

Няма да се променя собствеността на земеделските  земи след обявяването на „Марица - Първомай” за  защитена зона по Натура 2000, обясниха екоексперти в отговор на въпроси, поставени по време на общественото обсъждане, организирано от  община Първомай. Представителите на РИОСВ - Пловдив разясниха и мотивите за  налагане на временни ограничения  за някои практики, между които ловът и риболовът, както и за забраната на дейности, които биха навредили на обитаващите територията защитени птици. По време на обсъждането, на което присъстваше общинската администрация, председателят на общинския съвет и кметовете на съставните села, бяха дискутирани и възможностите за развиване на различни дейности в рамките на зоната, както и механизмите за компенсация заради наложените ограничения.
 
По време на срещата не се изказаха конкретни възражения по евентуалните ограничителни режими в зоната. Ново обществено обсъждане ще се проведе след публикуване на проекто - заповедта за обявяване на „Марица - Първомай” за защитена зона по Натура 2000.
 
„Марица - Първомай” е най-голямата зона за опазване на дивите птици на територията на Пловдивска област. Тук са установени 84 вида птици, от които 24 са включени в Червената книга на България, а 38 са от европейско природозащитно значение. Мястото е от значение за Европейския съюз за опазването на белочелата сврачка и на късопръстия ястреб. Синявицата и белия щъркел  имат представителни за страната популации тук. През зимата по поречието на Марица в границите на тази зона редовно се среща голямата бяла чапла, а в крайречните земи се задържа пойният лебед.