Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

До 15 февруари всички вносители и ползватели на озоноразрушаващи вещества, трябва да представят годишен отчет в РИОСВ-Пловдив
07.02.2008

До 15  февруари вносителите на озоноразрушаващи вещества /ОРВ/ и флуорирани парникови газове /ФПГ/, както и юридическите лица с промяна в броя на хладилни и климатични инсталации трябва да представят в екоинспекцията годишен отчет. Това е изискване на наредбата за управление на веществата, които разрушават озоновия слой. Вносителите на ОРВ и ФПГ за Пловдивския регион са «ТУРА» ООД, «Фриго хим» ООД и «Фригокомерс интернешънъл» ООД. На контрол подлежат и всички юридически лица с хладилни и климатични инсталации, съдържащи над 3 кг. хладилен реагент.

 
Експерти от РИОСВ-Пловдив извършват контролни проверки за спазване на изискванията на наредбата  за провеждане на задължителни замервания за херметичност и за водене на дневници за състоянието на инсталациите. Проверява се и квалификацията на лицата, извършващи сервиза и контрола за херметичност на оборудването.
 
През изтеклата година екоекспертите са извършили 42 проверки за херметичност на съоръженията, при които не са констатирани нарушения. Дадени са предписания за стриктно изпълнение на  наредбата за управление на веществата, разрушаващи озоновия слой.
 
Според закона за чистотата на атмосферния въздух санкция до 1000 лв. се налага за непредставяне или непопълване на дневник, както и за извършване на проверки за херметичност или сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации от лица без документ за квалификация. При изпускане на вещества, които нарушават озоновия слой, или флуорирани парникови газове в атмосферния въздух санкцията е от 5000 до 15000 лв.