Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

МОСВ предлага за обсъждане проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000255 „Градинсkа гора”
10.12.2014

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000255 „Градинсkа гора.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Градина, община Първомай, област Пловдив ис. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ - РИОСВ - (гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122) и РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. "Стара планина" № 2, пк. 143).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.
 
За проект на заповедта и карта на защитената зона, моля натиснете тук.
 
Публикувано на 10.12.2014 г.