Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

МОСВ предлага за обсъждане проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000255 „Градинсkа гора”
10.12.2014

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000255 „Градинсkа гора.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Градина, община Първомай, област Пловдив ис. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ - РИОСВ - (гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122) и РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. "Стара планина" № 2, пк. 143).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.
 
За проект на заповедта и карта на защитената зона, моля натиснете тук.
 
Публикувано на 10.12.2014 г.