Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Подобрена е туристическата инфраструктура и са разработени плановете за управление на резерватите «Червената стена» и «Изгорялото гюне» по ОП «Околна среда 2007 – 2013»
Това е третият успешно приключил проект на РИОСВ - Пловдив по Оперативна програма «Околна среда»
03.12.2014

 

Резултатите от приключения проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват «Червената стена» и поддържан резерват «Изгорялото гюне»" бяха представени на пресконференция в РИОСВ - Пловдив.
До 1998 г. двата резервата са се стопанисвали и охранявали от ДГС – Асеновград и ДГС – Кричим, под контрола на РИОСВ – Пловдив. С влизането в сила на Закона за защитените територии в края на 1998 г., територията на двата резервата е обявена за изключителна държавна собственост и започва да се стопанисва и охранява от Министерството на околната среда и водите, и в частност РИОСВ-Пловдив и РИОСВ – Смолян (за част от територията на резерват “Червената стена”), разказа координаторът на проекта Мария Михайлова. Тя уточни, че оттогава двата резервата не са предмет на лесоустройствени проекти на двете горски стопанства, което налага необходимостта от разработване на Планове за управление.
При реализиране на проекта „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват «Червената стена» и поддържан резерват «Изгорялото гюне»" са почистени останките от стари, полуразрушени безстопанствени сгради, изградени през 60-те години на миналия век. Възстановена е нормалната проходимост на 7 туристически пътеки и 3 горски пътища в резерват „Червената стена“ с цел противопожарна безопасност. Изградени са 2 туристически и информационни къта с пейки и навеси, като са снабдени и с медицински аптечки. Поставени са обозначителни и указателни табели.
Извършени са дейности по опазване и възстановяване популацията на дървовидната хвойна Juniperus exelsa Bieb. в поддържан резерват „Изгорялото гюне“. Отстранени са широколистните дървета и храсти, които конкурират защитения вид и потискат развитието на екземплярите й. Създадени са терасни площадки в склоновете под екземплярите на защитения вид, с цел задържане на семената и създаване на благоприятни условия за естествено възобновяване. Изсечени са инвазивните видове - акация и аморфа, развиващи се в граничните територии на резервата в близост до пътя Кричим – Девин. 
Резерватът „Червената стена“ е изключително богат на редки растителни видове. Само тук в България може да се види най-красивата българска орхидея „Венерина пантофка“. Тук посетителите могат да срещнат български ендимити – родопска горска майка, родопско лале, както и редките видове халерово котенце, персийска морина, грудков здравец и др., които са защитени. От реликтните или останали от хилядолетия растения, най-характерен за резервата е силиврякът, известен като „цветето на Орфей“. Интересно е свойството му да изпада в анабиоза – свеждане на жизнените му функции до минимум при неблагоприятни климатични условия. Затова е познат и като "възкръсващо растение".
Резерватът е уникален и със своята фауна. Тук живеят 63 вида птици, 17 от които са включени в „Червената книга на България“. Сред характерните видове могат да се наблюдават дневни грабливи птици, като скален орел, обикновен мишелов, обикновена ветрушка, белоопашат мишелов, осояд и др. Често се наблюдават сивото каменарче, черният синигер, сойката, чинката, домашната червеноопашка и др. В орнитологично отношение интерес представляват и лещарката, пъстрият скален дрозд и жълтоклюната гарга. Тук могат да се срещнат и змия – пясъчница, както и гръцка дългокрака жаба и македонски гущер, които са характерни за Средиземноморието.
С приключване на проекта е възстановена и посетителската инфраструктура на пещера «Добростански бисер», която се намира в резерват «Червената стена». Тази пещера не е била достъпна за туристи повече от 20 години. “«Добростански бисер» е една от най-красивите пещери в България, която е била открита за посетители през 80-те години, но през 90-те е била изоставена, ограбена и става опасна. При старта на проекта експертите констатираха и счупени скални образувания”, каза ръководителят на проекта Димитър Димитров, който е директор на дирекция «Превантивна дейност» в РИОСВ – Пловдив. 
“С реализацията на проекта са подобрени условията за експониране на уникалното биологично разнообразие в двата резервата и се увеличават възможностите за развитие на екотуризъм в общините Асеновград и Кричим”, коментира координаторът Мария Михайлова, която е главен експерт "Опазване на биологичното разнообразие и защитените територии" в РИОСВ – Пловдив.
Проектът е финансиран по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Бенефициент е РИОСВ-Пловдив. Общата му стойност 780 200 лв., от които 663 170 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 117 030 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Това е третият успешно приключил проект по Оперативна програма «Околна среда 2007 - 2013», разработен от РИОСВ – Пловдив. Предходните два проекта са: «Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птици – «Оризища Цалапица» /BG 0002086/» и «Възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони «Трилистник», «Градинска гора» и защитена местност «Находище на блатно кокиче», с. Градина».
 
 
Тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg