Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив приключи проект по ОП “Околна среда 2007 – 2013“, с който е подобрена туристическата инфраструктура и са разработени плановете за управление на резерватите “Червената стена” и “Изгорялото гюне”
01.12.2014

Резултатите от приключения проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват «Червената стена» и поддържан резерват «Изгорялото гюне» " ще бъдат представени на пресконференция. Тя ще се проведе в сряда, 3 ноември 2014г., от 11 часа в Заседателната зала на РИОСВ-Пловдив. На нея ще бъдат представени основните дейности, извършени в рамките на проекта – разработване на планове за управление в резерват "Червената стена" и поддържан резерват "Изгорялото гюне", подобряване на посетителската инфраструктура по утвърдените от МОСВ туристически пътеки в двата резервата, както и възстановяване на 3-те горски пътища в «Червената стена» с цел противопожарна безопасност и др. С приключване на проекта е възстановена и посетителската инфраструктура на пещера «Добростански бисер», която се намира в резерват «Червената стена». Повече от 20 години тази пещера не е била достъпна за посетители. Благодарение на проекта са извършени дейности по поддържане и възстановяване на популацията на дървовидната хвойна Juniperus exelsa Bieb. в поддържания резерват „Изгорялото гюне” и др.
Информация за резултатите от проекта ще бъде представена от Димитър Димитров, който е ръководител на проекта и директор на Дирекция „Превантивна дейност“ и Мария Михайлова, която е координатор на проекта и главен експерт „Опазване на биологичното разнообразие и защитените територии“ в РИОСВ - Пловдив.
Проектът е финансиран по проектна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Бенефициент е РИОСВ-Пловдив. Общата му стойност 780 200 лв., от които 663 170 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 117 030 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
 
 
 
Тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg