Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Главен експерт „Контрол емисии, оценка и общински програми – КАВ, опасни химични вещества и управление на риска от големи аварии с опасни химични вещества“
31.10.2014

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
 
 
          I.           Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Основание за недопускане
1.
Мария Ефтимова Секова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
2.
Силвия Миткова Гутева
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
3.
Лалка Иванова Атанасова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
4.
Иван Добринов Шопов
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
 
 
 
 
 
 
Дата: 30.10.2014 г.