Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив представя за обсъждане проектозаповеди за обявяване на „Оризища Цалапица”, язовир „Пясъчник” и „Марица-Първомай” за защитена зона по Натура 2000
28.03.2008

Проектите на заповеди за обявяване на „Оризища Цалапица”, язовир „Пясъчник”  и на „Марица-Първомай” за защитена зона за опазване на дивите птици, както и координатните регистри на частите от имоти, включени в зоната, са на разположение на заинтересованите институции и обществеността в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив. С материалите може да се запознаете тук както и на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите http://www.moew.government.bg и на инспекцията: http://www.riosv-pd.hit.bg.

 
От началото на април 2008 г., по предварително обявен график ще се проведат работни срещи по въпроси, касаещи режимите, в общините Родопи, Марица, Съединение, Хисар, Раковски, Садово и Първомай.
 
От 28 март 2008г тече едномесечният срок за подаване до министъра на околната среда и водите на мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите в проекто-заповедта.
 
Язовир „Пясъчник” е изграден на едноименната река на около 2 км северозападно от село Любен, Пловдивско. В язовира се вливат още реките Калаващица и Геренска. Води от река Стрелченска Луда Яна и язовир Тополница се прехвърлят в язовира чрез изкуствен канал. Към мястото се включва и ивица обработваеми земи и малки гори около бреговете на язовира. Тук попадат микроязовирите Пясъчник и Паничери и фазанарията край село Любен
 
В района на язовир Пясъчник и околностите му са установени 146 вида птици, от които 44 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 72 са от европейско природозащитно значение , а като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида. Язовирът е място с международно значение за зимуването на водолюбиви птици, които тук се струпват 22 000 индивида, като най-многочислена е голямата белочела гъска. От световно застрашените видове през зимата се срещат малкият корморан, малката белочела гъска, червеногушата гъска и морския орел, а по време на миграция - белооката потапница. За много видове птици язовирът се явява и важна междинна станция по време на пролетната и есенната миграция като място за почивка и хранене.
 
«Марица-Първомай» обхваща участък на река Марица в района на град Първомай с крайречни местообитания и земеделски земи разположени около нея. От запад на изток територията му се простира от селата Чалъковци и Поповица до Великан и Ябълково, а от север на юг от Мирово, Градина, Крушево и Добри дол до кв. Дебър, Караджалово и Скобелево. На територията на „Марица-Първомай” са установени са 84 вида птици, от които 22 са включени в Червената книга на България. Мястото осигурява подходящи местообитания за 29 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 26 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Районът на Марица при Първомай е мястото в България, където белочелата сврачка гнезди в най-голяма численост. Мястото е едно от най-важните в страната от значение за Европейския съюз за опазването на този вид и на късопръстия ястреб. 
 
«Оризища Цалапица» се намират в Горнотракийската низина между едноименното село и град Съединение. Територията им е разделена на две от пътя свързващ двете населени места. Защитената зона представлява комплекс от използващи се за оризопроизводство оводнени площи, обградени с ниски диги и канали и влажни ливади, разположени в непосредсвена близост до тях. На места каналите са обрасли с папур и тръстика. Досега в оризищата Цалапица са установени 46 вида застрашени птици. Мястото осигурява подходящи местообитания за 11 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 9 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Оризищата Цалапица са едно от най-важните гнездови находища на кафявокрилия огърличник в Горнотракийската низина, тук се концентрира жълтокраката чайка. Зоната има много важно значение за редица водолюбиви видове птици по време на гнездене, миграция и отчасти на зимуване.