Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив представя за обсъждане проектозаповеди за обявяване на „Марица-Пловдив” и „Персенк” за защитени зони по Натура 2000
14.04.2008

Проектите на заповеди за обявяване на  „Марица-Пловдив”  и „Персенк” за защитени зони за опазване на дивите птици, както и координатните регистри на частите от имоти, включени в зоните, са на разположение на заинтересованите институции и обществеността в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив. Материалите са качени  на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите http://www.moew.government.bg и на инспекцията: http://www.riosv-pd.hit.bg. С тях  може да се запознаете тук. До 14 май 2008 г. включително тече едномесечният срок за подаване до министъра на околната среда и водите на мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите в проекто-заповедта.

По предварително обявен график ще се проведат работни срещи със заинтересовани лица и организации по въпроси, касаещи режимите в общините, на чиято територия са защитените зони.
 
Защитената територия МАРИЦА – ПЛОВДИВ обхваща коритото на река Марица в частта от град Стамболийски до Гребния канал на Пловдив заедно с крайречната дървесна и храстова растителност. Представлява важно местообитание за редица водоплаващи и водолюбиви птици. Островите и пясъчните коси в реката, както и дървесната и храстова растителност по бреговете и са най-голямата по поречието на река Марица на световно застрашения вид малък корморан. Тук се намира на вида по поречието на Марица и за цялата Тракийска низина. По време на зимуване в тази зона се концентрират многочислени ята речната чайка. Изсичането на дървесната и храстовата растителност по бреговете на Марица и залесяването с неприсъщи за района води до влошаване и унищожаване на местообитанията, важни за почивка на птиците, особено на малкия корморан.
 
ПЕРСЕНК се намира в централната част на Западни Родопи между реките Въча и Чепеларска. Обхваща високопланинските територии на ридовете Чернатица и Персенк, както и част от Белочерковски рид на север. Западната граница преминава по склоновете в землищата над селата Чуруково, Лясково и Брезе, южната над долината на Широколъшка река, а източната над Зорница, Студунец и Орехово до Ситово и Лилково на север. Около 70% от територията е покрита с гори, предимно от смърч , по-малко са широколистните и смесените. Персенк е едно от най-важните места в страната, имащи значение за Европейския съюз заради гнездящите тук скален орел, трипръст кълвач, сив кълвач  и глухар. Черният кълвач и осоядът също имат представителни гнездови популации в района.