Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив представя за обсъждане проектозаповеди за обявяване на „Марица-Пловдив” и „Персенк” за защитени зони по Натура 2000
14.04.2008

Проектите на заповеди за обявяване на  „Марица-Пловдив”  и „Персенк” за защитени зони за опазване на дивите птици, както и координатните регистри на частите от имоти, включени в зоните, са на разположение на заинтересованите институции и обществеността в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив. Материалите са качени  на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите http://www.moew.government.bg и на инспекцията: http://www.riosv-pd.hit.bg. С тях  може да се запознаете тук. До 14 май 2008 г. включително тече едномесечният срок за подаване до министъра на околната среда и водите на мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите в проекто-заповедта.

По предварително обявен график ще се проведат работни срещи със заинтересовани лица и организации по въпроси, касаещи режимите в общините, на чиято територия са защитените зони.
 
Защитената територия МАРИЦА – ПЛОВДИВ обхваща коритото на река Марица в частта от град Стамболийски до Гребния канал на Пловдив заедно с крайречната дървесна и храстова растителност. Представлява важно местообитание за редица водоплаващи и водолюбиви птици. Островите и пясъчните коси в реката, както и дървесната и храстова растителност по бреговете и са най-голямата по поречието на река Марица на световно застрашения вид малък корморан. Тук се намира на вида по поречието на Марица и за цялата Тракийска низина. По време на зимуване в тази зона се концентрират многочислени ята речната чайка. Изсичането на дървесната и храстовата растителност по бреговете на Марица и залесяването с неприсъщи за района води до влошаване и унищожаване на местообитанията, важни за почивка на птиците, особено на малкия корморан.
 
ПЕРСЕНК се намира в централната част на Западни Родопи между реките Въча и Чепеларска. Обхваща високопланинските територии на ридовете Чернатица и Персенк, както и част от Белочерковски рид на север. Западната граница преминава по склоновете в землищата над селата Чуруково, Лясково и Брезе, южната над долината на Широколъшка река, а източната над Зорница, Студунец и Орехово до Ситово и Лилково на север. Около 70% от територията е покрита с гори, предимно от смърч , по-малко са широколистните и смесените. Персенк е едно от най-важните места в страната, имащи значение за Европейския съюз заради гнездящите тук скален орел, трипръст кълвач, сив кълвач  и глухар. Черният кълвач и осоядът също имат представителни гнездови популации в района.