Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив представя за обсъждане проектозаповед за обявяване на „Бесапарски ридове” за защитена зона по Натура 2000
25.04.2008

Проектът на заповед за обявяване на  „Бесапарски ридове”   за защитена зона за опазване на дивите птици, както и координатните регистри на частите от имоти, включени в нея, са на разположение на заинтересованите институции и обществеността в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив. Материалите са качени  на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите http://www.moew.government.bg и на инспекцията: http://www.riosv-pd.hit.bg. С тях може да се запознаете тук.До 25 май 2008 г. включително тече едномесечният срок за подаване до министъра на околната среда и водите на мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите в проекто-заповедта.
По предварително обявен график ще се проведат работни срещи със заинтересовани лица и организации по въпроси, касаещи режимите в общините, на чиято територия са защитените зони.
 
Тук се срещат скален орел, трипръст кълвач, сив кълвач  и глухар. Черният кълвач и осоядът също имат представителни гнездови популации в района.
„БЕСАПАРСКИ РИДОВЕ”  са разположени в югоизападната част на Тракийската низина в близост до град Пазарджик в подножието на Родопите. Мястото обхваща ниски варовити безлесни хълмове и съседните открити пространства на запад до пътя за Пещера, на изток до река Въча. Северна граница е река Марица, а южната преминава през землищата на селата Радилово, Бяга и Козарско и достига до град Кричим. В Бесапарските ридове са установени 86 гнездящи видове птици, от които 15 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 43 са от европейско природозащитно значение.
 
Бесапарските ридове са от световно значение за опазването на застрашения от изчезване на планетата царски орел  и са едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за гнездящите тук полска бъбрица, белоопашат мишелов, ловен сокол  и дебелоклюна чучулига.