Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив организира публично обсъждане на проекто-заповедта за обявяване на „Бесапарски ридове” за защитена зона по Натура 2000 в Кричим
09.05.2008

Експерти от РИОСВ-Пловдив ще представят проекто-заповедта за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици по Натура 2000 „Бесапарски ридове” на работна среща със заинтересовани лица и организации в сградата на община Кричим на 13 май от 11.00 часа.

 
Проектът на заповед за обявяване на  „Бесапарски ридове”   за защитена зона за опазване на дивите птици, както и координатните регистри на частите от имоти, включени в нея, са на разположение на заинтересованите институции и обществеността в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив. Материалите са качени  на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите http://www.moew.government.bg и на инспекцията: http://www.riosv-pd.hit.bg. До 25 май 2008 г. включително тече едномесечният срок за подаване до министъра на околната среда и водите на мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите в проекто-заповедта.
 
„БЕСАПАРСКИ РИДОВЕ”  са разположени в югоизападната част на Тракийската низина като северна граница е река Марица, а южната преминава през землищата на селата Радилово, Бяга и Козарско и достига до град Кричим. В Бесапарските ридове са установени 86 гнездящи видове птици, от които 15 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 43 са от европейско природозащитно значение.
 
Бесапарските ридове са от световно значение за опазването на застрашения от изчезване на планетата царски орел  и са едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за гнездящите тук полска бъбрица, белоопашат мишелов, ловен сокол  и дебелоклюна чучулига.