Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

ПРИМЕРЕН СПИСЪК С НОРМАТИВНИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ В РИОСВ - ПЛОВДИВ
15.09.2014

            Всички кандидати следва да запознати с общите за държавните служители нормативни и подзаконови нормативни актове:
·         Закон за държавния служител
·         Правилник за устройството и дейността на РИОСВ-Пловдив
·         Закон за администрацията
·         Класификатор на длъжностите в администрацията
·         Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
·         Закон за националния архивен фонд
·         Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
·         Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 
В зависимост от позицията, за която кандидатстват, кандидатите следва да са запознати със специфичните за длъжността нормативни и подзаконови актове
 
1.      Младши експерт „Административно обслужване на едно гише“
·         Харта на клиента – стандарт за обслужване на потребители в РИОСВ-Пловдив, при предоставяне на административни услуги; Регулаторни режими; Видове административни услуги; Процедура за работа с жалби и сигнали за нарушения на екологичното законодателство, постъпили в РИОСВ-Пловдив
·         Наредба за административното обслужване
 
 
2.      Старши експерт „Мониторинг и контрол на почвите и управление на биоразградими отпадъци и утайки от ГПСОВ“
·         Закон за опазване на околната среда
·         Закон за управление на отпадъците
·         Закон за почвите
·         Закон за подземните богатства
·         Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
·         Закон за административните нарушения и наказания
·         Подзаконовите нормативни актове по прилагането им
 
3.      Главен експерт „Контрол емисии, оценка и общински програми – КАВ, опасни химични вещества и управление на риска от големи аварии с опасни химични вещества“
·         Закон за опазване на околната среда
·         Закон за чистотата на атмосферния въздух
·         Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
·         Закон за административните нарушения и наказания
·         Подзаконовите нормативни актове по прилагането им
 
4.      Главен експерт „Връзки с обществеността и достъп до информация“
·         Закон за достъп до обществена информация
·         Закон за опазване на околната среда
 
 
*Забележка: Тестовете ще включват въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на съответната длъжност. Списъкът с посочените нормативни актове е примерен, а не изчерпателен и се посочва с цел улесняване на кандидатите при тяхната подготовка.