Други
  2019
  ноември (1)
  октомври (1)
  юни (1)
  януари (3)
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за достъп до Доклад за ЕО на проект за „Дублиращ Гребен канал – Екопарк Марица”, местоположение: северно от УПИ III – гребен олимпийски канал
07.08.2014

 

Съобщение за провеждане на консултации 
За Екологична оценка на Комплексен проект за „Дублиращ Гребен канал – Екопарк Марица”, местоположение: северно от УПИ III – гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и обществено-обслужващи дейности, кв.1 по плана на ПППРЗ „Спортен комплекс „Отдих и култура”, гр. Пловдив. изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
1. Информация за възложителя:
Община Пловдив, гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” № 1
Лица за контакти:
доц.Ст.Шилев – директор Дирекция ЕУО - 032/ 656-872
инж.Лъчезар Грозев – ръководител екип ЕО, тел: 032/ 632-660
2. Обща информация за предложения Комплексен проект 
а) основание за изготвяне на Комплексния проект – Протокол № 4, т.1/ 27.01.2012 г. на ЕСУТ при Община Пловдив; Одобрено планово задание по чл. 125 от ЗУТ за изменение на ПППРЗ „Спортен комплекс „Отдих и култура”; Решение № 58, взето с Протокол № 3/ 16.02.2012 г. на Общински съвет Пловдив за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост; Решение № 96, взето с Протокол № 5/ 15.03.2012 г. на Общински съвет Пловдив за одобряване на планово-техническо задание и разрешава провеждане на процедура по изменение на ПППРЗ „Спортен комплекс „Отдих и култура”; Заповеди № 12ОА874/09.04.2012г и № 12ОА1011/26.04.2012г от Кмета на Община Пловдив за допускане изработването на Комплексен проект; Протокол № 20, т. 8/ 06.06.2012 г. на ЕСУТ при Община Пловдив; Одобрено планово-техническо задание за изработване на технически инвестиционен проект за „Дублиращ гребен канал за загряване на състезателите”.
б) период на действие и етапи на изпълнение на Комплексния проект – Очаквано начало – от предаване на изходните дни и извършване на предварителни съгласувателни процедури по ЗУТ
1 етап:            Изготвяне на Проект за изменение на ПУП-ПППРЗ за „Спортен комплекс „Отдих и култура” – Пловдив във връзка с изграждане на дублиращ гребен канал за загряване на състезатели”, северно от УПИ III – гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и обществено-обслужващи дейности, кв.1 по плана на ПППРЗ „Спортен комплекс „Отдих и култура”, гр.Пловдив, наричан по-нататък за краткост Плана/ ПУП – 27 календарни дни
2 етап:           Изготвяне на Технически инвестиционен проект за обект: Дублиращ Гребен канал – Екопарк Марица”, местоположение: Северно от УПИ III-гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и обществено-обслужващи дейности, кв.1 по плана на ПППРЗ „Спортен комплекс „Отдих и култура”, гр. Пловдив - 50 дни
в) териториален обхват – Територията, предмет на плана е част от кв.1, като урегулирани поземлени имоти пряко засегнати от плана са: УПИ III – Олимпийски гребен канал, зеленина и обществено-обслужващи дейности; УПИ II - парк; УПИ IV – спортно-атрактивно селище; УПИ XIX – спортно-атрактивно селище; УПИ V – обществено-обслужващи дейности, пресцентър, ТВ студио. Извън границите на плана, но в пряка връзка с предназначението на територията, обект на плана, са предвидените допълнителни площи за възстановителни мероприятия от прилежащата територия, собственост на Община Пловдив:
- северозападно от р.Първенецка – имот № 510.527 р-н Западен и имот № 510.702 р-н Западен;
- ивица покрай северния (ляв бряг) на р.Марица.
г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – защитени зони „Марица-Пловдив” с код BG0002087 за опазване на дивите птици и „Река Марица” с код BG0000578 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
д) основни цели на Плана – Да набележи основните насоки за развитие на територията, обхвата при изменение на ПППРЗ на част от кв.1 по плана на „Спортен комплекс „Отдих и култура”, гр.Пловдив, съобразени с действащите нормативни документи; Да се определи необходимия терен, отговарящ на изискванията на инвестиционното намерение за създаване на дублиращ гребен канал за загряване на състезателите и комплекс от водни спортове и развлечения за специализирано професионално и широко обществено ползване; Да се урегулира и оптимизира съществуващата зоологическа градина;
е) финансиране на Плана – обектът ще бъде финансиран от Община Пловдив и от Холдингов фонд Джесика /JESSICA/
ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана – един етап, Възложено е изготвяне на Проект за изменение на ПУП-ПППРЗ за „Спортен комплекс „Отдих и култура” –Пловдив във връзка с изграждане на дублиращ гребен канал за загряване на състезатели”, северно от УПИ III – гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и обществено-обслужващи дейности, кв.1 по плана на ПППРЗ „Спортен комплекс „Отдих и култура”, гр.Пловдив, наричан по-нататък за краткост Плана/ ПУП – в срок от 27 календарни дни, след извършване на предварителни съгласувателни процедури по ЗУТ
3. Орган, отговорен за приемането на Плана, и орган отговорен за прилагането на Плана – Общински съвет Пловдив и Община Пловдив
4. Място за публичен достъп – всеки работен ден от 9 до 17 ч. в сградата на община Пловдив, Дирекция “Екология и управление на отпадъците”, ул. „Емил де Лавеле” № 9, считано от 05.08.2014 г.
5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване
6. Начин за изразяване на становище – Становищата и мненията могат да се депозират в деловодството на Община Пловдив: всеки работен ден от 9 до 17 ч. в  сградата на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1 и по електронна поща: [email protected]