Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за достъп до Доклад за ЕО на проект за „Дублиращ Гребен канал – Екопарк Марица”, местоположение: северно от УПИ III – гребен олимпийски канал
07.08.2014

 

Съобщение за провеждане на консултации 
За Екологична оценка на Комплексен проект за „Дублиращ Гребен канал – Екопарк Марица”, местоположение: северно от УПИ III – гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и обществено-обслужващи дейности, кв.1 по плана на ПППРЗ „Спортен комплекс „Отдих и култура”, гр. Пловдив. изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
1. Информация за възложителя:
Община Пловдив, гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” № 1
Лица за контакти:
доц.Ст.Шилев – директор Дирекция ЕУО - 032/ 656-872
инж.Лъчезар Грозев – ръководител екип ЕО, тел: 032/ 632-660
2. Обща информация за предложения Комплексен проект 
а) основание за изготвяне на Комплексния проект – Протокол № 4, т.1/ 27.01.2012 г. на ЕСУТ при Община Пловдив; Одобрено планово задание по чл. 125 от ЗУТ за изменение на ПППРЗ „Спортен комплекс „Отдих и култура”; Решение № 58, взето с Протокол № 3/ 16.02.2012 г. на Общински съвет Пловдив за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост; Решение № 96, взето с Протокол № 5/ 15.03.2012 г. на Общински съвет Пловдив за одобряване на планово-техническо задание и разрешава провеждане на процедура по изменение на ПППРЗ „Спортен комплекс „Отдих и култура”; Заповеди № 12ОА874/09.04.2012г и № 12ОА1011/26.04.2012г от Кмета на Община Пловдив за допускане изработването на Комплексен проект; Протокол № 20, т. 8/ 06.06.2012 г. на ЕСУТ при Община Пловдив; Одобрено планово-техническо задание за изработване на технически инвестиционен проект за „Дублиращ гребен канал за загряване на състезателите”.
б) период на действие и етапи на изпълнение на Комплексния проект – Очаквано начало – от предаване на изходните дни и извършване на предварителни съгласувателни процедури по ЗУТ
1 етап:            Изготвяне на Проект за изменение на ПУП-ПППРЗ за „Спортен комплекс „Отдих и култура” – Пловдив във връзка с изграждане на дублиращ гребен канал за загряване на състезатели”, северно от УПИ III – гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и обществено-обслужващи дейности, кв.1 по плана на ПППРЗ „Спортен комплекс „Отдих и култура”, гр.Пловдив, наричан по-нататък за краткост Плана/ ПУП – 27 календарни дни
2 етап:           Изготвяне на Технически инвестиционен проект за обект: Дублиращ Гребен канал – Екопарк Марица”, местоположение: Северно от УПИ III-гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и обществено-обслужващи дейности, кв.1 по плана на ПППРЗ „Спортен комплекс „Отдих и култура”, гр. Пловдив - 50 дни
в) териториален обхват – Територията, предмет на плана е част от кв.1, като урегулирани поземлени имоти пряко засегнати от плана са: УПИ III – Олимпийски гребен канал, зеленина и обществено-обслужващи дейности; УПИ II - парк; УПИ IV – спортно-атрактивно селище; УПИ XIX – спортно-атрактивно селище; УПИ V – обществено-обслужващи дейности, пресцентър, ТВ студио. Извън границите на плана, но в пряка връзка с предназначението на територията, обект на плана, са предвидените допълнителни площи за възстановителни мероприятия от прилежащата територия, собственост на Община Пловдив:
- северозападно от р.Първенецка – имот № 510.527 р-н Западен и имот № 510.702 р-н Западен;
- ивица покрай северния (ляв бряг) на р.Марица.
г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – защитени зони „Марица-Пловдив” с код BG0002087 за опазване на дивите птици и „Река Марица” с код BG0000578 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
д) основни цели на Плана – Да набележи основните насоки за развитие на територията, обхвата при изменение на ПППРЗ на част от кв.1 по плана на „Спортен комплекс „Отдих и култура”, гр.Пловдив, съобразени с действащите нормативни документи; Да се определи необходимия терен, отговарящ на изискванията на инвестиционното намерение за създаване на дублиращ гребен канал за загряване на състезателите и комплекс от водни спортове и развлечения за специализирано професионално и широко обществено ползване; Да се урегулира и оптимизира съществуващата зоологическа градина;
е) финансиране на Плана – обектът ще бъде финансиран от Община Пловдив и от Холдингов фонд Джесика /JESSICA/
ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана – един етап, Възложено е изготвяне на Проект за изменение на ПУП-ПППРЗ за „Спортен комплекс „Отдих и култура” –Пловдив във връзка с изграждане на дублиращ гребен канал за загряване на състезатели”, северно от УПИ III – гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и обществено-обслужващи дейности, кв.1 по плана на ПППРЗ „Спортен комплекс „Отдих и култура”, гр.Пловдив, наричан по-нататък за краткост Плана/ ПУП – в срок от 27 календарни дни, след извършване на предварителни съгласувателни процедури по ЗУТ
3. Орган, отговорен за приемането на Плана, и орган отговорен за прилагането на Плана – Общински съвет Пловдив и Община Пловдив
4. Място за публичен достъп – всеки работен ден от 9 до 17 ч. в сградата на община Пловдив, Дирекция “Екология и управление на отпадъците”, ул. „Емил де Лавеле” № 9, считано от 05.08.2014 г.
5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване
6. Начин за изразяване на становище – Становищата и мненията могат да се депозират в деловодството на Община Пловдив: всеки работен ден от 9 до 17 ч. в  сградата на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1 и по електронна поща: [email protected]